Katariina Holma & Kaisu Mälkki (toim.): Tutkimusmatkalla

Tmatka_KANSI_cmyk3Mitä ovat tutkimuksessa käytettävät teoriat ja metodologiat? Millä perusteella niitä voidaan arvioida, tai millä perusteella voidaan arvioida sitä, mitkä teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sopivat tiettyyn tutkimukseen ja mitkä eivät?

Kasvatustieteen alalla on lukuisia teorioita, paradigmoja, metodologisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä, joista tutkimuksen tekijän tulisi valita. Teoreettisen kasvatustutkimuksen metodologiasta ja tieteenfilosofiasta ei kuitenkaan ole ollut tarjolla oppikirjaa eikä juuri muutakaan kirjallisuutta. Tutkimusmatkalla vastaa tähän kasvatustutkimuksen metodikirjallisuuden kentällä pitkään vallinneeseen puutteeseen. Kirja avaa näkökulmia teorioihin ja niiden rooliin tutkimustyössä ja auttaa näin arvioimaan ja perustelemaan tutkimuksen metodologisia valintoja.

Lisäksi kirja esittelee erilaisten tutkimusprosessien kautta sitä, miten teoreettisia ja filosofisia näkemyksiä voidaan tutkia.

Sisällys

Katariina Holma & Kaisu Mälkki: Tutkimusmatkalle

OSA I

Näkökulmia kasvatustutkimuksen metodologiaan ja tieteenfilosofiaan

Juha Varto: Miksi miettiä metodologioita?
Eetu Pikkarainen: Tiede, teoriat ja kasvatustieteen opiskelu
Jouni Peltonen: Semanttinen näkemys ja kasvatustieteellinen teoriantutkimus

Osa II

Käsitteiden, argumenttien ja ajatuskokonaisuuksien tutkimusta

Ulla Solasaari: Scheler, tutkijan rakkaus ja kasvatus
Kirsi-Marja Saurén: Systemaattinen analyysi Illichistä kasvatusajattelijana
Heidi Hyytinen: Biggsin linjakkaan opetuksen perusteista
Susanna Hannus: Argumentaatioanalyysi Lois McNayn Foucault-kritiikistä

Osa III

Tutkimuksia filosofisten, teoreettisten ja empiiristen näkökulmien leikkauspinnoilta

Katariina Holma: Realismi-konstruktivismikiista ja sen kasvatuksellinen merkitys
Kaisu Mälkki: Reflektio ja emootiot – Teorioiden yhdistämisen ongelmia ja ratkaisuja
Anniina Leiviskä: Gadamerilainen hermeneutiikka kasvatustutkimuksessa
Aini Oravakangas: Wittgensteinin arkikielen filosofia tekstiaineiston avaajana

Loppusanat

Pauli Siljander: Kasvatustieteen metodologiset käänteet – kaikkiko käy?

Laita hyvä kiertämään: