Antti Gronow & Tuukka Kaidesoja (toim.): Ihmismielen sosiaalisuus

Ihmiset ajattelevat tekevänsä valintoja omien uskomustensa, halujensa ja tunteidensa pohjalta. Yksilökeskeinen käsitys ihmismielestä on hallinnut myös valtaosaa ihmisen kognitiota tutkivista tieteistä viime vuosisadan loppupuolelle saakka. Ihmismieli on kuitenkin sosiaalinen, ja omat sosiaaliset ympäristömme vaikuttavat mieleemme ja toimintaamme monin tavoin.

Ihmismielen sosiaalisuus sekä inhimillisen ajattelun riippuvaisuus kulttuurisista ympäristöistä ja välineistä on korostunut inhimillisen kognition tutkimuksessa viime vuosikymmeninä. Nämä kehityskulut ovat toistaiseksi jääneet vähälle huomiolle yhteiskuntatieteissä.

Ihmismielen sosiaalisuus rakentaa siltaa kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden välille. Teos kyseenalaistaa yltiöindividualistisen lähestymistavan ihmismieleen. Samalla se kritisoi sellaisia sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja, jotka eivät suo ihmismieltä koskevalle tutkimukselle sen ansaitsemaa painoarvoa.

Sisällys

Toimittajat

Antti Gronow, VTT, on postdoc-tutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.
Tuukka Kaidesoja
, YTT, on tutkija Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikössä Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella.

Muut kirjoittajat

Marja-Liisa Halko, VTT, on kansantaloustieteen dosentti ja yliopistolehtori Helsingin yliopistossa.
Riitta Hari, LKT, on neurotieteilijä, tieteen akateemikko ja Aalto-yliopiston emeritaprofessori, peruskoulutukseltaan kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri.
Erkki Kilpinen, VTT, on sosiologian dosentti Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, missä hän on aiemmin työskennellyt professorina ja yliopistonlehtorina.
Rusten Menard, VTM, viimeistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa.
Topi Miettinen, PhD, on taloustieteen professori Svenska Handelshögskolanissa (Hanken) Helsingissä.
Sami Paavola, VTT, on yliopistonlehtori ja tutkija Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden tiedekunnassa.
Anssi Peräkylä, PhD, on sosiologian professori Helsingin yliopistossa.
Anna-Maija Pirttilä-Backman, VTT, on sosiaalipsykologian professori Helsingin yliopistossa.
Inari Sakki, VTT, on dosentti ja akatemiatutkija Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa.
Hannu Vartiainen, VTT, on mikrotalousteorian professori Helsingin yliopistossa.
Petri Ylikoski, VTT, on tieteen- ja teknologiantutkimuksen professori Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: