Johanna Kantola, Kevät Nousiainen & Milja Saari (toim.): Tasa-arvo toisin nähtynä

Tasa-arvo ei ole sisällöltään muuttumaton ja yksiulotteinen asia, vaan käsitteenä ja ilmiönä se saa sisältönsä tietyssä ajassa ja paikassa, tietyn poliittisen ja oikeudellisen määrittelyn tuloksena.

Tasa-arvo toisin nähtynä kyseenalaistaa perinteisiä käsityksiä suomalaisesta tasa-arvosta ja tasa-arvopolitiikasta. Näitä teemoja käsitellään moninaistuvan ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan näkökulmasta, ja esillä ovat niin sukupuolten kuin erilaisten vähemmistöjenkin kysymykset.

Teos esittelee tasa-arvopolitiikan keinoja, välineitä, toimijoita ja haasteita sekä korostaa kansainvälisen politiikan ja oikeuden merkitystä kansalliselle tasa-arvopolitiikalle. Aiheina ovat muun muassa sukupuolten palkkauksen eriarvoisuus, paritus ja ihmiskauppa, raskaana olevien naisten syrjintä sekä erilaisten perheiden oikeus nauttia perhe-elämän suojaa. Asioita lähestytään niin käsitteellisesti, teoreettisesti kuin historiallisestikin.

Tasa-arvo toisin nähtynä soveltuu tasa-arvopolitiikan ja -oikeuden oppikirjaksi, hakuteokseksi sekä yleisteokseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneille.

”Tasa-arvon käsite ei ole sisällöltään muuttumaton ja yksiulotteinen, kuten eivät ole muutkaan yhteiskuntaa kuvaavat keskeiset käsitteet.” – Johdanto

Sisällys

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen & Milja Saari
Johdanto: Tasa-arvosta ja sen lukemisesta toisin

I
Tasa-arvon historiaa ja teoriaa
Kevät Nousiainen: Käsitteellisiä välineitä tasa-arvon erittelyyn
Anu Pylkkänen: Muodollisen tasa-arvon pitkä historia ja sen sisäänrakennetut erot
Anne Maria Holli: Kriittisiä näkökulmia tasa-arvon tutkimukseen

II
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden oikeudelliset ja poliittiset kehykset
Merja Pentikäinen: Kansainväliset ihmisoikeudet
Johanna Kantola & Kevät Nousiainen: Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka
Kevät Nousiainen: Suomen syrjinnänvastainen lainsäädäntö
Milja Saari: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tasa-arvopolitiikan strategiana

III
Sukupuolten tasa-arvo oikeuden ja politiikan leikkauspisteessä
Milja Saari: Sukupuolten palkkaeriarvoisuus tasa-arvon ikuisuuskysymyksenä
Outi Anttila: Raskaussyrjinnän kielto
Venla Roth: Prostituutio, paritus ja ihmiskauppa
Salla Tuori: Monikulttuurisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo
Linda Hart: Ihmisoikeudet ja perhe-elämän suoja

Kirjallisuus ja lähteet
Kirjoittajat

Toimittajat

Johanna Kantola, PhD, toimii sukupuolentutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa. Kantola tutkii sukupuolta, valtaa ja politiikkaa ja on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja näistä aiheista.
Kevät Nousiainen
, OTT, on yleisen oikeustieteen ja oikeusvertailun professori Turun yliopistosta. Hän on toiminut myös monissa tasa-arvo- ja sukupuolentutkimuksen tieteellisissä ja asiantuntijatehtävissä.
Milja Saari
, VTM, tutkii samapalkkaisuuden politiikkaa ja luottamusmiehiä palkkatasa-arvon edistäjinä. Hän on myös toiminut useissa tasa-arvosuunnitteluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

 

 

Laita hyvä kiertämään: