Nina Katajavuori & Katri Hämeen-Anttila (toim.): Yhteiskunnallinen lääketutkimus

Sosiaalifarmasia on tutkimusala, jossa sovelletaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Ne eivät kuitenkaan ole luonnontieteellisen pohjakoulutuksen saaneille farmasian opiskelijoille kovin tuttuja. Siksi tämä menetelmäopas on kirjoitettu nimenomaan farmasian näkökulmasta ja alan esimerkkejä apuna käyttäen.

Teos esittelee sosiaalifarmasian tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat oman kokemuksensa pohjalta keskeisiä sosiaalifarmasiassa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on ollut luoda opiskelijoille mahdollisimman konkreettinen työväline.

Teoksen kirjoittajat ovat sosiaalifarmasian tutkijoita ja kouluttajia: Katri Hämeen-Anttila, Nina Katajavuori, Marja Airaksinen, Hannes Enlund, Jaana Martikainen, Ulla Närhi, Inka Puumalainen, Juha Turunen ja Hannes Wahlroos.

Teos on julkaistu Palmenia-sarjassa.

Sisällys

1. Johdatus yhteiskunnalliseen lääketutkimukseen
Sosiaalifarmaseuttisen tutkimuksen sisältö ja kehittyminen Suomessa
Yhteiskunnallisen lääketutkimuksen teoreettinen perusta
Tutkimusaiheen valinnasta tutkimussuunnitelmaan
Tutkimusetiikka yhteiskunnallisessa lääketutkimuksessa
2. Keskeiset yhteiskunnallisessa lääketutkimuksessa sovelletut tutkimusmenetelmät
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kyselytutkimus
Lääkkeiden kulutuksen ja käytön tutkiminen
Rekisteritutkimus lääke-epidemiologiassa
Interventiotutkimus
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Haastattelututkimus
Havainnointi tutkimusmenetelmänä
Konsensusmenetelmät – esimerkkinä Delfoi-menetelmä
Laadullisen aineiston analyysi
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Triangulaatio – erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen yhdistäminen

Laita hyvä kiertämään: