Jari Kuuluvainen & Lauri Valsta: Metsäekonomian perusteet

9789524950558Milloin metsä kannattaa päätehakata ja miten tehdä harvennukset, jotta taloudellinen tuotto olisi mahdollisimman suuri? Miten sovittaa yhteen metsien suojelu ja puuntuotanto?

Miten laskea metsänomistuksen kannattavuus? Mitkä tekijät vaikuttavat yksityismetsien puuntarjontaan puumarkkinoilla? Vastaukset näihin ja moniin muihin metsien kasvatuksen ja käytön kysymyksiin löytyvät Metsäekonomian perusteet -teoksesta. Se on kattava esitys taloustieteen periaatteiden soveltamisesta metsätaloudessa.

Kirja kattaa sekä yksityisen taloudenpitäjän että metsäpolitiikan suunnittelijan ja päätöksentekijän näkökulman metsänkasvatukseen ja puunkorjuuseen. Se tarjoaa siten metsä- ja ympäristöalan käytännön toimijoille välttämätöntä tietoa ympäristön ja luonnonvarojen käytön talouden yleisistä periaatteista, ympäristön markkinattomien hyötyjen arvottamisesta sekä metsä- ja ympäristöpolitiikan talousteoreettisista perusteista.

Metsäekonomian perusteet soveltuu myös erityisesti metsäekonomian tai ympäristön ja luonnonvarojen taloustieteen opintoja aloittaville korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille.

“Perinteisen metsäteollisuuden suhteellinen merkitys Suomen ja monien muiden maiden kansantalouksille on pienenemässä. Itse metsien merkitys sen sijaan kasvaa edelleen. Tämä johtuu siitä, että metsät tuottavat puun ohella monia palveluita ja hyödykkeitä: ne sitovat hiiltä, suojaavat vesistöjä, pitävät yllä metsäluonnon monimuotoisuutta, tuottavat virkistysarvoja ja tarjoavat elinympäristön myös ihmiselle. Näiden palveluiden merkitys yhteiskunnalle ja koko maapallon elinympäristölle on suuri ja kasvaa edelleen, ja maapallon kasvavan väestön materiaali- ja energiatarpeet lisäävät uusiutuvien luonnonvarojen merkitystä. Metsät ovat keskeinen uusiutuva luonnonvara ja metsäekonomia keskeinen osa luonnonvara- ja ympäristötaloustiedettä nyt ja tulevaisuudessa.”

Yhteistyössä:
Metsäekonomistiklubi (Skogsekonomiska Klubben i Finland, Finnish Forest Economics Forum) on perustettu vuonna 1988. Sen tarkoituksena on edistää metsäekonomista tutkimusta ja sitä koskevaa tieteellistä keskustelua sekä metsäekonomisen tutkimuksen yhteyksiä käytäntöön ja toisiin tieteenaloihin.

Sisällys

1 Johdanto
1.1 Metsäekonomian tutkimuskenttä
1.2 Luonnonvarat taloudellisina hyödykkeinä ja tuotantopanoksina
1.3 Taloudellisesti kannattava puuntuotanto ja metsien tuottamat muut hyödyt
1.4 Julkinen valta ja metsävarojen käytön ohjaus
2 Taloudellinen tehokkuus ja markkinat
2.1 Ympäristöpääoma
2.2 Taloudellinen tehokkuus
2.3 Julkishyödykkeet
3 Tulojen ja kustannusten ajallinen vertailu ja investointien edullisuus
3.1 Korko ja aika
3.2 Prolongaus ja diskonttaus
3.3 Nykyarvo
3.4 Investointien vertailu ja investointikriteerit metsätaloudessa
3.5 Laskentakorko
4 Tasaikäisen metsikön optimaalinen kiertoaika
4.1 Tasaikäisten metsiköiden kasvatus
4.2 Tasaikäisen metsikön tilavuuskasvun ja nettotulojen maksimointi
4.3 Yhden kiertoajan malli
4.4 Faustmannin optimikiertoaikamalli
5 Puunkasvatuksen päätöksenteko käytännössä
5.1 Laskelmien hinta- ja kustannusaineistot
5.2 Metsänuudistaminen
5.3 Harvennushakkuut
5.4 Puulajikoostumus
5.5 Päätehakkuu
5.6 Metsänlannoitus
5.7 Metsätien rakentaminen
6 Metsätalouden kannattavuus
6.1 Kannattavuuden käsite
6.2 Absoluuttinen kannattavuus
6.3 Suhteellinen kannattavuus
6.4 Puutase
7 Metsän arvonmääritys
7.1 Käyttötilanteet
7.2 Arvokäsitteet: arvo ja hinta
7.3 Arvonmääritysmenetelmät
8 Raakapuun kysyntä
8.1 Tuotantopanosten kysyntä
8.2 Kustannusten minimointi ja panosten kysyntä
8.3 Hintajoustot
8.4 Tuotantoteknologia ja tuotantopanosten korvautuvuus
8.5 Empiirisiä tuloksia metsäteollisuuden panosten kysynnästä
8.6 Voiton maksimointi, panosten kysyntä ja lopputuotteen tarjonta lyhyellä aikavälillä
8.7 Toteutunut kapasiteetin käyttöaste ja raakapuun kysyntä
9 Raakapuun tarjonta
9.1 Kiertoajan valinta ja pitkän aikavälin puun tarjonta
9.2 Kiertoajan valinta, metsän ympäristöhyödyt ja pääomamarkkinoiden epätäydellisyys
9.3 Kiertoaikamallin yleistyksiä
9.4 Metsänomistajan päätöksenteko ja puun tarjonta
9.5 Empiirisiä tuloksia puun tarjonnasta
10 Puumarkkinat
10.1 Lopputuotteiden kysynnän vaikutus puumarkkinoilla
10.2 Puumarkkinoiden tasapaino ja tarjonnan siirtäjät
10.3 Puumarkkinoiden ja metsänomistajien toimintaympäristön muutoksia
10.4 Puumarkkinoiden toimintanäkymiä
11 Hakkuusuunnite ja hakkuiden ajoittaminen
11.1 Markkinat hakkuiden säätelijänä
11.2 Hakkuiden tasaisuuden vaatimus
11.3 Normaalimetsä
11.4 Hakkuusuunnitevaikutus
11.5 Puuntuotantolaskelmat Suomessa
11.6 Normaalimetsää koskevia tutkimustuloksia
12 Metsien markkinattomat hyödyt
12.1 Markkinattomat hyödyt
12.2 Markkinattomien hyötyjen arvottaminen
12.3 Suojeluhankkeiden hyötyjen ja kustannusten arviointia Suomessa
12.4 Metsät ja ilmastonmuutoksen torjunta
13 Metsätalouden julkinen säätely
13.1 Perustelut julkisen vallan säätelylle markkinataloudessa
13.2 Yhteiskunnallinen hyöty-kustannusanalyysi
13.3 Metsäpolitiikka Suomessa
13.4 Metsäohjelmat
14 Metsäekonomia

Kirjallisuus

Liitteet
Liite 2.1 Kuluttajan hyödynmaksimointitehtävän ratkaisu
Liite 3.1 Päättyvän annuiteetin nykyarvo
Liite 3.2 Jaksoittain toistuvan tulovirran nykyarvo
Liite 4.1 Numeeriset esimerkit
Liite 8.1 Tuotantokustannusten minimointi
Liite 8.2 Yrityksen voiton maksimointi
Liite 8.3 Lopputuotteen tarjonta, numeerinen esimerkki (kuva 8.6)
Liite 9.1 Metsänomistajan hyödynmaksimointitehtävä täydellisillä pääomamarkkinoilla
Liite 9.2 Metsän kahden periodin ikäluokkamalli ja metsänomistajan hyödynmaksimointi

Arvioita

“Metsäekonomian perusteet edustaa pitkälle mietittyä kokonaisuutta. Vaikuttavaa kokonaisuuden kannalta tässä kirjassa on havaita metsäekonomian oppialan moninaisuus. Kokeneeseenkin tutkijaan tekee vaikutuksen tulla muistutetuksi siitä, miten erilaisia kysymyksiä näinkin erikoistunut oppiala joutuu kohtaamaan.
— Jussi Uusivuori, Metsätieteen aikakauskirja 4/2009

Lue koko arvio » Metsätieteen aikakauskirja 4/2009

Laita hyvä kiertämään: