Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo (toim.): Monitieteinen ympäristötutkimus

Kielen, taiteen ja laajemmin kulttuurin tutkimuksessa on herätty käsitteellistämään ihmisen luontosuhdetta ja keskustelemaan ympäristökysymyksistä. Mitä tapahtuu, kun ympäristöstä tulee yhteinen ongelma luonnontieteilijöille, yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille?

Kirja tarjoaa katsauksen eri alojen luonto- ja ympäristökäsityksiin, etsii kytköksiä niiden välillä sekä selvittää, miten monitieteisyys rikastuttaa ympäristötutkimusta. Näkökulmina ovat muun muassa geologia, psykologia, uskontotiede, oikeustiede, kielitiede, kirjallisuuden- ja elokuvantutkimus sekä matkailututkimus.

Monitieteinen ympäristötutkimus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille ja kouluttajille, jotka kohtaavat työssään ympäristökysymyksiin ja ympäristökasvatukseen liittyviä haasteita.

”Ilman humanistisia tieteitä ympäristöongelmien merkityksistä sekä merkitysten taustatekijöistä ja seurauksista olisi hankala keskustella. Ilman yhteiskuntatieteitä taas ympäristökysymysten sosiaaliset ja yhteiskunnalliset syyt ja vaikutukset jäisivät pimentoon, ja ilman luonnontieteitä ei ymmärrettäisi ympäristöongelmien fysikaalista, kemiallista ja biologista perustaa sekä konkreettisia syy-seuraussuhteita.”

”Maailma ei aukea itsestään tutkimukselle, vaan kysytyt kysymykset ja käytetyt mallit ja teoriat määrittävät sitä. Välttämätöntä ja arkipäiväistä on myös se, että jotkin asiat on jätettävä huomiotta, jotta päästäisiin tuloksiin. (—) Tähtitaivaan perusteella navigoiva merenkulkija mallintaa taivaan tähtikuvioiksi päästäkseen päämääräänsä, ja maanviljelijä keskittyy tiettyihin sään, eliöstön ja maaperän piirteisiin. Tarpeettomien asioiden huomiotta jättäminen ja taustakohinaksi leimaaminen on välttämätöntä kaikelle toiminnalle materiaalisessa todellisuudessa.” Ville Lähde

”Kun susikanta on suojelun myötä alkanut elpyä, sutta on taas ryhdytty vainoamaan. Myös salametsästys on lisääntynyt. Suurpedoista on tehty paljon laadukasta luonnontieteellistä tutkimusta. Siitä huolimatta monet metsästäjät kiistävät suurpetotutkimuksen ja -seurannan tulokset, mikä lienee monelle tutkijalle uusi tilanne. Miten tutkijan tulisi viestiä tuloksistaan? Tässä voivat auttaa sosiologit ja antropologit, jotka ovat selvittäneet paikallisyhteisöjen ja suuren yleisön suhtautumista suurpetoihin ja myös yleisemmin pohtineet konfliktien ratkaisua.” Heikki Toivonen

”Avaruusmatkojen merkittävin tulos ihmiselle ja ihmiskunnalle oli aineeton: maapallon näkeminen kerralla ja kokonaan. Astronauttien ottamat valokuvat tekivät koskettavan selväksi riippuvuuden toisistamme ja maapallosta. Maa oli mykistävän kaunis, ja juuri kauneudesta tuli suojelun ensisijainen peruste.” Yrjö Sepänmaa

Sisällys

1. Ympäristötutkimuksen monitieteisyys
Ympäristötutkimus – monta tiedettä, monta monitieteisyyttä — Karoliina Lummaa, Timo Vuorisalo & Mia Rönkä
Lähteet

2.  Eri alojen luontokäsityksiä
Johdanto – Timo Vuorisalo
Geologia – Veli-Pekka Salonen
Maantiede – Risto Kalliola
Biologia – Timo Vuorisalo
Psykologia – Katja Valli
Taloustiede – Juha Hiedanpää
Oikeustiede –  Kari Kuusiniemi
Uskontotiede – Matti Kamppinen
Kielitiede – Kaisa Häkkinen
Kirjallisuudentutkimus – Toni Lahtinen
Elokuvantutkimus –  Pasi Väliaho
Matkailututkimus – Outi Rantala
Luontokäsitysten tarkastelun ongelmia – Ville Lähde
Lähteet

3.  Mikä on ympäristöongelma?
Johdanto –  Mia Rönkä
Ympäristöongelman käsitteen historiaa –  Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo
Miten ympäristömuutos aiheutetaan ja koetaan ongelmaksi? – Risto Willamo
Kulttuuriperintö eli inhimillinen jalanjälki esteettiseltä kannalta tarkasteltuna –  Yrjö Sepänmaa
Ympäristöongelma filosofisena ongelmana – Markku Oksanen
Kaunokirjallisuuden ympäristöongelmat – Karoliina Lummaa
Lähteet

4.    Monen tieteen ympäristö
Johdanto –  Karoliina Lummaa
Uutta ja vanhaa – arkeologian näkökulmia monitieteiseen ympäristötutkimukseen – Jussi-Pekka Taavitsainen
Kirjallisen maantieteen monitieteellinen identiteetti – Juha Ridanpää
Biodiversiteetin suojeluun tarvitaan monitieteistä tietoa –  Heikki Toivonen
Monitieteisyys ja integroivat käsitteet ympäristösosiologian näkökulmasta – Pekka Jokinen
Kestävän kehityksen yhteiskuntapolitiikka – Ilmo Massa
Kestävä kehitys ja monitieteinen tutkimus –  Jukka Käyhkö
Lähteet

5.    Monitieteinen tulevaisuus?
Monitieteisyyden ongelmat ja mahdollisuudet ympäristötutkimuksessa – Karoliina Lummaa, Timo Vuorisalo & Mia Rönkä
Lähteet

Sanasto
Asiahakemisto
Henkilöhakemisto
Tekijät

Toimittajat

Karoliina Lummaa, filosofian tohtori, kirjallisuudentutkija, Turun yliopisto.
Mia Rönkä, filosofian tohtori, tutkija, tiedetoimittaja ja tietokirjailija, Turun yliopisto.
Timo Vuorisalo, dosentti, ympäristötieteen lehtori, Turun yliopisto.

Muut kirjoittajat

Juha Hiedanpää
Kaisa Häkkinen
Pekka Jokinen
Risto Kalliola
Matti Kamppinen
Kari Kuusiniemi
Jukka Käyhkö
Simo Laakkonen
Toni Lahtinen
Ville Lähde
Ilmo Massa
Markku Oksanen
Outi Rantala
Juha Ridanpää
Veli-Pekka Salonen
Yrjö Sepänmaa,
Jussi-Pekka Taavitsainen
Heikki Toivonen
Katja Valli
Risto Willamo
Pasi Väliaho

Laita hyvä kiertämään: