Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2012

Maailman tila 2012 tarttuu ympäristökysymyksiin, joiden ratkaiseminen otettiin tavoitteeksi YK:n ympäristökokouksessa Riossa vuonna 1992. Tärkeimpinä kysymyksinä olivat kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Miten on edistytty ja mitkä asiat edelleen odottavat ratkaisua Rio+20-huippukokouksen alla?

Teoksessa arvioidaan globaalia tilannetta ja pohditaan mitä on tehtävä, jotta globaali talous muuttuisi kestäväksi. Erityisenä tarkastelun kohteena on, miten voidaan toteuttaa vihreää taloutta kaupunkiympäristössä. Miten saada eri yhteiskunnan alueet kestävälle tielle? Esimerkkeinä ovat väestönkasvu, vähähiilisen energiantuotannon mahdollisuudet, talouskasvun suitsiminen ja ylikulutuksen hillitseminen, ruuan riittävyys ja teollinen maa- ja karjatalous, raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, rakentaminen, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Millaisia yrityksiä ja markkinoita tarvitaan vihreän talouden kasvattamiseksi? Millaisilla kansainvälisillä aloitteilla, yhteistyömuodoilla ja hallinnolla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa?

Sisällys

Luis A. Ubiñas: Alkusana
Robert Engelman: Esipuhe
Maailman tila: vuoden aikasuora (Matt Richmond)
Luku 1: Toimiva vihreä talous (Michael Renner)
Luku 2: Ylikehittyneet maat ja kohtuutalous (Erik Assadourian)
Luku 3: Osallistavaa ja parempaa kaupunkisuunnittelua (Eric S. Belsky)
Luku 4: Kohti kestävää liikennepolitiikkaa (Michael Replogle & Colin Hughes)
Luku 5: Uusi tekniikka ja kestävä kaupunkikehitys (Diana Lind)
Luku 6: Kestävän kaupunkikehityksen mittaaminen Yhdysvalloissa (Eugenie L. Birch & Amy Lynch)
Luku 7: Yritystoiminnan uudistaminen (Allen L. White & Monica Baraldi)
Luku 8: Kestävän kehityksen kansainvälinen hallintojärjestelmä (Maria Ivanova)

Kestävän hyvinvoinnin työkalupakki

Luku 9: Yhdeksän keinoa pysäyttää väestönkasvu ennen yhdeksää miljardia (Robert Engelman)
Luku 10: Vihertävästä kestävään rakentamiseen (Kaarin Taipale)
Luku 11: Julkinen valta ja kulutusmallien muuttaminen (Helio Mattar)
Luku 12: Brasilian elinkeinoelämä ja yhteiskuntavastuu (Jorge Abrahão, Paulo Itacarambi & Henrique Lian)
Luku 13: Ruokaa kestävin menetelmin (Monique Mikhail)
Luku 14: Ruokaturva, oikeudenmukaisuus ja ilmastonmuutos (Mia MacDonald)
Luku 15: Monimuotoinen luonto vai uusi sukupuuttoaalto? (Bo Normander)
Luku 16: Ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin perustana (Ida Kubiszewski & Robert Costanza)
Luku 17: Paikallishallinto kuntoon (Joseph Foti)

Viitteet
Hakemisto

Laatikot
Laatikko 1.1. Hyvinvoinnin irrottaminen kulutuksesta, 33
Laatikko 1.2. Uusiutuva energia ja kansainvälisen kaupan ongelmat, 45
Laatikko 2.1. Kasvun purkaminen ja kohtuutalous, 50
Laatikko 2.2. Uhraukset ja uudet keskustelunavaukset, 54
Laatikko 3.1. Megakaupunkien nousu, 68
Laatikko 3.2. Kansallisten kestävän kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen kansallisten komiteoiden tehtävät, 79
Laatikko 4.1. Esimerkkejä onnistuneista vältä–vaihda–paranna-toimista, 91
Laatikko 4.2. Kaupunkien liikennesuunnittelun periaatteet, 92
Laatikko 5.1. Uuden urbanismin periaatteet, 102
Laatikko 6.1. Elinkelpoisuusperiaatteet, 114
Laatikko 6.2. Kestävien yhdyskuntien yhteistyöohjelman tiekartta, 115
Laatikko 7.1. Modernin yrityksen juuret, 122
Laatikko 7.2. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien visiointi, 127
Laatikko 8.1. Nairobi–Helsinki Outcome -dokumentti, 141
Laatikko 8.2. Maurice Strongin alkuperäinen visio UNEPista, 145
Laatikko 8.3. UNEPin sisäiset keinot lisätä toimivaltaa, rahoitusta ja yhteyksiä, 150
Laatikko 8.4. Jäsenmaiden keinot kehittää UNEPia, 151
Laatikko 9.1. Lemmikkieläinten ympäristövaikutukset, 158
Laatikko 10.1. Esimerkkejä vilpistä ja korruptiosta rakennusalalla, 169
Laatikko 10.2. Tärkeimpien kestävyysmittarien kokoaminen, 170
Laatikko 10.3. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, 171
Laatikko 11.1. Kulutus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi, 175
Laatikko 11.2. Japani ja materiaalien tehokas kierto, 178
Laatikko 11.3. Maailmanlaajuiset kulutustavoitteet, 180
Laatikko 12.1. Ethos-instituutti, 186
Laatikko 14.1. Kalankasvatuksen hyödyt ja haitat, 202
Laatikko 14.2. Brasilian muuttuva maatalous, 204
Laatikko 15.1. Kaupunkiviljelijät voivat lieventää biodiversiteettikatoa, 213
Laatikko 15.2. Uhanalaiset koralliriutat, 216
Laatikko 17.1. Periaate 10 ja sen paikalliset elementit, 227
Laatikko 17.2. Access Initiative -aloite, 229

Taulukot
Taulukko 3.1. Kaupunkilaisten osuus maailman väestöstä vuosina 2000–2030, 67
Taulukko 4.1. Hallitsemattoman autoistumisen ja kestävän liikenteen ominaispiirteitä, 83
Taulukko 4.2. Puhtaan teknologian rahaston (CTF) liikenneinvestoinnit maaliskuussa 2010, 93
Taulukko 6.1. Elinkelpoisuusperiaatteet ja niihin liittyviä indikaattoreita, 118
Taulukko 10.1. Jokamiehen muistilista kestävästä rakentamisesta, 166
Taulukko 10.2. Esimerkkejä keinoista ohjata rakennusalaa, 168
Taulukko 17.1. Esimerkkejä tiedon- ja oikeudensaantiin sekä osallistumiseen liittyvistä kamppailuista, 231

Kuviot
Kuvio 1.1. Varallisuuden jakautuminen maapallolla vuonna 2000, 31
Kuvio 1.2. Inhimillisen kehityksen indeksi ja ekologinen jalanjälki eri maissa vuonna 2006, 34
Kuvio 1.3. Uusiutuvaa energiaa eniten tuottavat maat vuosina 2010–2011 energialähteittäin, 37
Kuvio 4.1. Kuljetusten energiankäyttö maailmassa 1971–2005, 87
Kuvio 4.2. Liikennekuolemat käyttäjäryhmittäin, alueittain ja tuloluokittain, 89
Kuvio 4.3. Liikenteen kasvihuonekaasujen elinkaariarviointi: perusskenaario ja IEA:n tavoite, 90
Kuvio 5.1. Matkapuhelinliittymien arvioitu määrä 100 asukasta kohti vuonna 2011, 98
Kuvio 5.2. Internetin käyttäjät teollisuus- ja kehitysmaissa, 98
Kuvio 6.1. Kestävän kehityksen indikaattorikokoelmien aikajana, 117
Kuvio 7.1. Ulkomaille sijoitetut yritystoiminnot, 123
Kuvio 7.2. Maat ja alueet, joissa on eniten Global Compact -ohjelmaan sitoutuneiden yritysten pääkonttoreita, 124
Kuvio 7.3. GRI-raporttien lukumäärän kasvu vuosina 2000–2010, 125
Kuvio 8.1. Eräiden kansainvälisten järjestöjen vuosibudjetit 2010, 147
Kuvio 9.1. Maailman väestö 1970–2010, 156
Kuvio 9.2. Väestönkasvu alueittain 1970–2010, 157
Kuvio 15.1. Eräiden eliöryhmien uhanalaisuus vuonna 2011, 210
Kuvio 15.2. Living Planet -indeksi 1970–2007, 210

Laita hyvä kiertämään: