Jukka Mäkinen & Heikki Saxén (toim.): John Rawlsin filosofia

John Rawls (1921–2002) oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon vaikutusvaltaisimpia yhteiskuntafilosofeja. Hänen mukaansa sosiaalisen olemassaolomme olennainen edellytys on usko oikeudenmukaisen yhteiskunnan mahdollisuuteen. Hän pyrki selvittämään, miten modernien yhteiskuntien arvoristiriidat voitaisiin sovitella kaikkien kannalta kohtuullisesti. Nykyisessä globaalin moniarvoisuuden tilanteessa tämä on polttava kysymys.

Teos valottaa Rawlsin filosofian antia yhteiskunnalliselle ajattelulle ja päätöksenteolle painottaen etenkin oikeudenmukaisuuden ja moniarvoisuuden kysymyksiä. Siinä pohditaan muun muassa suvaitsevaisuuden rajoja, kansalaiskeskustelun etiikkaa, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, taloudellista hyötyajattelua ja polittista liberalismia. Samalla se johdattaa lukijan Rawlsin ajattelun peruskäsitteisiin ja keskeisiin oivalluksiin.

“Ihmiset eivät tosiasiassa suostu tekemään oikeudenmukaisuutta koskevia päätöksiä puolueettomasti yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden arvostukset poikkeavat heidän omistaan.” Juha Sihvola

“Rawlsilla taloudellisen oikeudenmukaisuuden haaste koskee siten vapauden, tasa-arvoisuuden ja taloudellisten arvojen yhteensovittamista.” Jukka Mäkinen

Toimittajat

Jukka Mäkinen toimii liiketaloustieteen filosofian professorina (ma.) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hän on tutkinut yhteiskuntafilosofiaa, liike-elämän etiikkaa ja liikeyritysten yhteiskunnallista vastuuta.
Heikki Saxén toimii tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa paikantuvat aatehistoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan, ja hän toimii bioetiikan asiantuntijana.

Laita hyvä kiertämään: