Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat

9789524952927Keitä ovat Suomen maahanmuuttajat, ja mistä he tulevat? Kuinka he pärjäävät työmarkkinoilla? Entä koulussa? Kuinka suomen kielen osaamista mitataan? Miten Suomen kansalaisuus myönnetään ulkomaalaisille? Muuttajat piirtää laajaan tutkimukseen perustuvan kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta, joka on entistä kansainvälisempi ja etnisesti monimuotoisempi. Asiantuntijat eri tieteenaloilta tarkastelevat muun muassa muuttoliikkeiden sääntelyä ja kotouttamispolitiikkaa, maahanmuuttajien asumista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä uusien vähemmistöjen asemaa työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmässä.

Muuttajat on ensimmäinen kattava yleisesitys maahanmuutosta Suomeen 1990- ja 2000-luvuilla. Se on tarkoitettu käsi- ja oppikirjaksi aiheen parissa työskenteleville sekä ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville. Teos sopii kaikille niille, jotka kaipaavat vankkaa tutkimustietoa muuttoliikkeestä ja sen vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Sisällys

1.    Johdanto: Suomi muuttuu kun Suomeen muutetaan / Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä
1.1    Liikkuvampaan maailmaan
1.2 Tietoa muutosta ja muutoksesta
1.3    Teoksen rakenne

I    Muuttoliikkeet ja niiden hallinta

2.    Kansainväliset muuttoliikkeet ja Suomi / Tuomas Martikainen, Matti Saari & Jouni Korkiasaari
2.1    Kansainväliset muuttoliikkeet eilen ja tänään
2.2    Maasta- ja maahanmuuton historia Suomessa
2.3    Tilastoja maahanmuuttajista 1990- ja 2000-luvun Suomessa

3.    Muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien aseman oikeudellinen sääntely / Timo Makkonen & Eero Koskenniemi
3.1    Sääntelyn lyhyt historia
3.2    Kansainväliset instituutiot sääntelyn kehittäjinä
3.3    Muuttoliikkeen kansainvälinen sääntely
3.4    Maahanmuuttajat ja kansainvälinen oikeus
3.5    EU:n normit ja sopimukset liikkuvuudesta ja maahanmuuttajien asemasta
3.6    Maahanmuuttajia koskeva kansallinen lainsäädäntö

4.    Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka / Pasi Saukkonen
4.1    Liikkuvuus, rajat, politiikka
4.2    Suomalainen maahanmuuttopolitiikka
4.3    Suomalainen vähemmistö- ja kotouttamispolitiikka

II    Perheet, asuminen ja hyvinvointi

5.    Maahanmuutto perheilmiönä / Minna Säävälä
5.1    Perhe ja muutto politisoituvat
5.2    Perhemuuton luonne Suomessa
5.3    Avioliittomuutto
5.4    Ylirajaiset perheverkostot
5.5    Perhesiteet ja vanhemmuus

6.    Maahanmuuttajien asuminen ja alueellinen sijoittuminen / Jarkko Rasinkangas
6.1    Asuminen askeleena yhteiskuntaan
6.2    Etnisen keskittymisen selitysmallit
6.3    Suomalaiset asuntomarkkinat maahanmuuttajien näkökulmasta
6.4    Hajasijoittamisesta alueelliseen keskittymiseen

7.    Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa / Maili Malin & Merja Anis
7.1    Hyvinvointivaltion globaali konteksti
7.2    Vapaus- ja perusoikeudet hyvinvoinnin perustana
7.3    Hyvinvointivaltio tänään
7.4    Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
7.5    Sosiaali- ja terveyspalvelut

III    Kieli, koulutus ja työ

8.    Kielikysymykset muuttoliikkeessä / Sirkku Latomaa, Sari Pöyhönen, Minna Suni & Mirja Tarnanen
8.1    Kieli yhteisön ja yksilön resurssina
8.2    Kielet ja kielitilanne Suomessa
8.3    Kieleen liittyviä käsitteitä ja käsityksiä
8.4    Kotoutumisen polut kielenoppimisen ja -opetuksen näkökulmasta
8.5    Kielitaidon arviointi ja riittävyys
8.6    Kielitaito koulutuksessa, työelämässä ja yhteisöjen jäsenyydessä

9.    Maahanmuuttajien lapset ja koulutus / Marianne Teräs & Elina Kilpi-Jakonen
9.1    Koulutus on kotoutumis- ja yhdenvertaisuuskysymys
9.2    Kansainvälinen näkökulma koulumenestykseen ja siirtymiin
9.3    Maahanmuuttajien lapset suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
9.4    Opetuksen näkökulma

10.    Muuttoliikkeet, työmarkkinat ja julkinen talous   / Matti Sarvimäki
10.1.    Maahanmuuton vaikutuksia mallintamassa
10.2    Malli I: yksi tuote ja yhdenlaista työvoimaa
10.3    Malli II: yksi tuote ja kahdenlaista työvoimaa
10.4    Malli III: kaksi tuotetta ja yhdenlaista työvoimaa
10.5    Malli IV: agglomeraatiovaikutukset
10.6    Katsaus empiirisiin tuloksiin
10.7    Maahanmuuton vaikutus julkiseen talouteen
10.8    Staattiset laskelmat
10.9     Dynaamiset laskelmat

11.    Maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään / Annika Forsander
11.1    Työmarkkinoiden rakenne
11.2    Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla
11.3    Maahanmuuttajat yrittäjinä
11.4    Maahanmuuttajien ominaisuudet
11.5    Syrjintä
11.6    Työllisyys ja sen kehitys

IV    Osallisuus, yhteisöt ja media

12.    Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuuttajien akkulturaatio / Tuuli Anna Mähönen & Inga Jasinskaja-Lahti
12.1    Etniset ryhmäsuhteet meillä ja muualla
12.2    Asenteet ja niihin vaikuttavat tekijät
12.3    Akkulturaatio ja identiteetit
12.4    Enemmistö- ja vähemmistöryhmien akkulturaatio-orientaatiot
12.5    Käytännön keinoja ryhmäsuhteiden parantamiseksi

13.    Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen / Marjukka Weide & Pasi Saukkonen
13.1    Poliittinen integraatio, representaatio ja mahdollisuusrakenne
13.2    Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen Euroopassa
13.3    Maahanmuuttajat suomalaisessa politiikassa

14.    Muuttoliike ja kansalaisyhteiskunta / Miikka Pyykkönen & Tuomas Martikainen
14.1    Kansalaisyhteiskunta
14.2    Yhdistykset ja yhdistyslaitos
14.3    Maahanmuuttajien yhdistykset Suomessa
14.4    Uskonnolliset yhteisöt

15.    Maahanmuuttajat mediamaisemassa / Karina Horsti
15.1    Siirtolaisuus muovaa mediaa ja media siirtolaisuutta
15.2    Tutkimustausta: maahanmuutto ja media
15.3    Medioituminen ja mediavälitteisyys
15.4    Representaatio ja julkisuus
15.5    Median tulkinta ja ylirajainen mediavälitteinen kokemus
15.6    Mediapolitiikka ja monikulttuurisuus

Kirjallisuus
Hakemisto
Kirjoittajat

Toimittajat

Tuomas Martikainen toimii etnisten suhteiden professorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on uskontotieteen dosentti. Martikaisen tutkimukset ovat keskittyneet maahanmuuton vaikutuksiin uskonnollisiin yhteisöihin.
Pasi Saukkonen toimii erikoistutkijana Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä Cuporessa. Hän on dosentti Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. Saukkonen on julkaissut kirjoja muun muassa kansallisesta identiteetistä, nationalismista, politiikasta monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä kotouttamisesta ja kulttuuripolitiikasta.
Minna Säävälä, dosentti, on sosiaaliantropologi, joka työskentelee erikoistutkijana Väestöntutkimuslaitoksessa Väestöliitossa. Hän on julkaissut tutkimusta mm. maahanmuuttajaperheiden ja koulun välisestä yhteistyöstä, naisten kotoutumisesta ja väestökysymyksistä Intiassa.

Laita hyvä kiertämään: