Martina Reuter (toim.): Miesvaltaa murtamassa (4/2021)

Feministisellä ajattelulla on pitkä historia, joka on nivoutunut tiiviisti yhteen filosofian historian kanssa. Platonia, Aristotelesta, Descartesia ja Rousseauta on feministisessä ajattelussa arvosteltu, mutta heidän filosofiaansa on myös hyödynnetty naisten puolesta esitettyjen ajatusten lähtökohtana.

Miesvaltaa murtamassa esittelee yhdeksän alun perin latinan-, ranskan-, italian- ja englanninkielistä tekstiä, joissa on kyseenalaistettu miesten valta ja puolustettu naisia. Kuhunkin tekstiin liittyy myös perusteellinen johdanto.

Ensimmäiset kirjoitukset ovat renessanssiajalta ja pohtivat sukupuolten keskinäistä paremmuutta. 1600-luvun keskustelijat taas puhuvat naisten tasavertaisten kykyjen puolesta ja vaativat mahdollisuuksia kouluttautua. Keskustelu kouluttautumisesta jatkuu seuraavien vuosisatojen aikana. Täysiä poliittisia oikeuksia naisille vaadittiin kuitenkin vasta kun Ranskan vallankumous näytti hetken verran tuovan ne naisten ulottuville.

Toimittaja

Martina Reuter, FT, on filosofian dosentti ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii feministisen ajattelun historiaa, erityisesti 1600-luvun argumentteja sukupuolten tasa-arvosta.

Laita hyvä kiertämään: