Timo Miettinen, Simo Pulkkinen & Joona Taipale (toim.): Fenomenologian ydinkysymyksiä

Fenomenologia1.11.inddFenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia. Tämä 1900-luvun alussa syntynyt virtaus on keskeinen näkökulma myös monilla muilla aloilla, kuten kirjallisuudentutkimuksessa, estetiikassa, antropologiassa ja jopa arkeologiassa.

Fenomenologian ydinkysymyksiä johdattaa fenomenologiasta kasvaneeseen ajattelun perinteeseen. Se esittelee fenomenologian menetelmää ja olennaisia teemoja Edmund Husserlin varhaisista merkitysanalyyseista Martin Heideggerin hermeneuttiseen uudelleentulkintaan ja Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfilosofiaan.

Teoksessa pohditaan myös fenomenologian suhdetta etiikkaan ja sen yhteyksiä nykyajattelun muihin suuntauksiin. Fenomenologia näyttäytyy filosofian tekemisen tapana, jonka avulla voidaan käsitellä kysymyksiä niin ruumiinkokemuksesta, poliittisesta yhteisöstä, modernista luonnontieteestä kuin naurustakin.

Sisällys

Timo Miettinen, Simo Pulkkinen & Joona Taipale: Johdanto

Osa I: menetelmä
Simo Pulkkinen: Husserlin fenomenologinen menetelmä
Mirja Hartimo:  Fenomenologian läpimurto Husserlilla
Jussi Backman: Heidegger ja fenomenologian asia
Juha Himanka: Fenomenologia ja luonnontieteet

Osa II: persoona
Sara Heinämaa: Minä, tietoisuus ja ruumiillisuus
Joona Taipale: Intersubjektiivisuus ja normaalius
Juho Hotanen: Merleau-Ponty ja ruumiillinen subjekti

Osa III: yhteisö
Timo Miettinen: Fenomenologia ja sosiaalisen todellisuuden rakentuminen
Susanna Lindberg: Ranskalainen keskustelu Heideggerin ”alkuperäisestä etiikasta” ja politiikasta
Martina Reuter: Arendt ja kysymys vastuusta

Osa IV: yhteyksiä
Iina Koskinen, Hanna Lukkari & Erika Ruonakoski: Sukupuoli, tilanne ja vapaus Beauvoirin filosofiassa
Kai Alhanen: Bergson nauraa yhä
Sami Pihlström: Fenomenologia ja pragmatismi

Viitteet
Kirjallisuus
Kirjoittajat

Toimittajat

Timo Miettinen, FM, Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto
Simo Pulkkinen, FM, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Joona Taipale, FT, tutkijatohtori, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Muut kirjoittajat

Kai Alhanen, TT, FM, sosiaalietiikka, Helsingin yliopisto
Jussi Backman, FT, tutkijatohtori, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Mirja Hartimo, FT, akatemiatutkija, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Sara Heinämaa, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
Juha Himanka, FT, yliopistonlehtori, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Juho Hotanen, FM, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Iina Koskinen, kääntäjä, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto
Susanna Lindberg, FT, yliopistonlehtori, Historiatieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto.
Hanna Lukkari, FM, kääntäjä, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto
Tuukka Perhoniemi, FM, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto
Sami Pihlström, FT, johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
Martina Reuter, FT, akatemiatutkija, Systemaattisen teologian osasto, Helsingin yliopisto
Erika Ruonakoski, FM, kääntäjä, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto

Saatteeksi

Suomalaisen akateemisen filosofian piirissä fenomenologialla on merkittävä asema. Fenomenologista tutkimuskirjallisuutta ja klassikkosuomennoksia julkaistaan yhä enemmän ja aiheesta kirjoitetaan ahkerasti opinnäytteitä. Fenomenologiasta ei silti ole julkaistu suomenkielistä yleisesitystä. Käsillä olevan kirjan tarkoituksena on paikata tämä puute ja toimia johdatuksena fenomenologiseen filosofiaan.

Valitessamme kirjan aiheita olemme painottaneet monipuolisuutta. Fenomenologisen menetelmän lisäksi teos käsittelee erityisesti subjektin ja yhteisön teemoja, ja niiden kautta kirjoittajat lähestyvät kysymyksiä niin vastuusta, sukupuolesta, tieteestä kuin naurustakin. Fenomenologia ei ole ainoastaan historiallinen ajattelun suuntaus vaan
ennen kaikkea edelleen vaikuttava filosofian tekemisen mahdollisuus, jolla on kiinteä yhteys kulttuurimme keskeisiin kysymyksiin.

Toimittamistyön eri vaiheissa olemme tehneet läheistä yhteistyötä kirjoittajien kanssa. Kiitämme kaikkia mukana olleita kärsivällisyydestä ja huolellisuudesta. Tahdomme myös kiittää kustantajaamme Gaudeamusta, kustannustoimittaja Ani Kuusjärveä ja kustannuspäällikkö Tuomas Seppää hankkeen tukemisesta. Koneen säätiö, Emil Aaltosen säätiö ja Eurooppa-tutkimuksen verkosto ovat tarjonneet välttämättömät taloudelliset resurssit, joiden turvin toimitustyö on toteutettu.

Fenomenologian ydinkysymyksiä julkaistaan Sara Heinämaan 50-vuotissyntymäpäivän yhteydessä. Tämä ei ole sattumaa. Heinämaa on toiminut suomalaisen fenomenologisen tutkimuksen pioneerina 1980-luvun lopulta lähtien, ja persoonallisella otteellaan hän on johdattanut kokonaisen filosofisukupolven fenomenologiseen ajatteluun.

Myös monet tämän kirjan kirjoittajista – toimittajat mukaan lukien – ovat Heinämaan entisiä tai nykyisiä oppilaita. Iloisina ja kiitollisina omistamme tämän kirjan hänelle.

Helsingissä kesällä 2010
Timo Miettinen, Simo Pulkkinen & Joona Taipale

Laita hyvä kiertämään: