Jari Niemelä ym. (toim.): Ihminen ja ympäristö

Elämme tällä vuosisadalla suurten haasteiden edessä. Maapallon kasvava väestö olisi saatava ruokittua ja köyhyys vähenemään. Käsitys ihmisen ja ympäristön suhteesta on laajentunut ja monipuolistunut. On alettu ymmärtää, kuinka herkästä ja mutkikkaasta järjestelmästä on kyse. Maapallolla on noin kymmenen miljoonaa eliölajia, ja niistäkin tunnetaan vain pieni osa. Elinympäristöjen kirjo on häikäisevä.

Tämä suunnaton monimuotoisuus tarjoaa ihmiskunnalle elintärkeitä raaka-aineita, palveluja ja henkisiä eväitä. Ihmisen ja ympäristön suhteesta uhkaa kuitenkin tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys. Samalla kun on ruokittava maapallon kasvava väestö, pitäisi myös säilyttää maailman merien, metsien ja muun ympäristön luonnonrikkaus ja tuottavuus.

Ihminen ja ympäristö on laaja katsaus ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen. Teoksen aihepiirit ulottuvat eliölajien sukupuutoista ilmastonmuutokseen ja kulutuskulttuurista metsäluonnon suojeluun. Se kertoo myös vaikuttamisen monista mahdollisuuksista: on olennaista, millaisia päätöksiä kotona, työpaikoilla ja vaaliuurnilla tehdään. Jäsennelty kokonaiskuva monimutkaisesta maailmasta parantaa päätöksenteon ja demokratian laatua. Sen avulla hahmottuvat paremmin myös lähitulevaisuuden uhkat.

Alansa parhaat suomalaiset asiantuntijat esittävät teoksessa tuoreita näkökulmia ympäristöasioihin ja ihmisyhteisöjen vastuunkantoon. Teos auttaa ymmärtämään ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ratkaisukeinoja sekä tarjoaa oivaltavia vastauksia nykyajan polttavimpiin ympäristökysymyksiin.

Lukijalle

Ihmiskunnan käsitys ympäristöstä ja sen kehityskuluista on täsmentynyt viime vuosikymmeninä. Nyt tiedetään melko hyvin, mikä luontoa vaivaa ja mistä syystä. On myös alettu ymmärtää ihmisen ja luonnon mutkikkaita ja monivivahteisia kytkentöjä.

Tiede ja tutkimus osoittavat, että ihmisen jalanjälki on paikoin liian raskas. Eläin- ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon yhtä nopeasti kuin dinosaurusten häviämisen aikaan 65 miljoonaa vuotta sitten. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on suurin 20 miljoonaan vuoteen.

Kekseliäällä ihmisellä on kuitenkin edellytykset ratkaista synnyttämänsä ympäristöongelmat. Tiedon lisääntyminen antaa toivoa. Kun ongelmien syyt tunnetaan, myös ratkaisut ovat ulottuvilla. Ihmisen ja ympäristön suhde voi muuttua piittaamattomasta hyväksikäytöstä kunnioittavaksi kumppanuudeksi.

Ihminen ja ympäristö kokoaa yhteen ajankohtaisen tiedon ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Se osoittaa, missä kehitys on mennyt vikaan ja miten kurssia voidaan oikaista. Kirjoittamiseen on osallistunut yli 90 asiantuntijaa, jotka ovat tuoneet tähän teokseen tuoreinta tietämystä eri tieteenaloilta: biologiasta, ekologiasta ja fysiikasta filosofiaan ja yhteiskuntatieteisiin. Yhteistä kaikille on ajatus siitä, että tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa.

Uskomme ja toivomme, että tämä viesti välittyy myös kirjan lukijoille. Jokainen voi omalta osaltaan olla luomassa valoisaa tulevaisuutta maapallolle ja ihmiskunnalle. Tämä vaatii vain ymmärrystä ja vähän paneutumista. Ja ennen kaikkea tahtoa.

Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna Sorvari

Sisällys

Osa I. Ympäristön herkät järjestelmät
Osa II. Ihmisen kytkennät luontoon
Osa III. Luonto vaakalaudalla
Osa IV. Ihmisen muokkaamat ympäristöt
Osa V. Avaimia kestävään luontosuhteeseen

Kirjoittajat

Kaisu Aapala, FM, vanhempi tutkija, luontoympäristökeskus/biodiversiteettiyksikkö, Suomen ympäristökeskus.
Markku Aho, metsänhoitaja, lähetystöneuvos, kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö.
Outi Ampuja, FT, vapaa tutkija ja tietokirjailija. Annukka Berg, YTM, tohtorikoulutettava, sosiaalipolitiikka, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Hannele Cantell, KT, dosentti, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Juha Flinkman, FT, kehittämispäällikkö, merikeskus, Suomen ympäristökeskus.
Eeva Furman, PhD, johtaja, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Jari Haapala, FT, ryhmäpäällikkö, merentutkimuksen ohjelma, Ilmatieteen laitos.
Yrjö Haila, FT, professori, ympäristöpolitiikka, johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.
Harri Hakala, MMM, verkko-opetuskoordinaattori, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto.
Antti Halkka, FM, toimituspäällikkö, Suomen luonto.
Eeva-Liisa Hallanaro, MMM, tietokirjailija, toimittaja, suomentaja, Espoo.
Ilkka Hanski, DPhil, akatemiaprofessori, ekologia ja evoluutiobiologia, biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Ilpo K. Hanski, FT, yli-intendentti, eläinmuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto.
Mervi Heinonen, FM, erikoissuunnittelija, luontopalvelut, Metsähallitus.
Juha Hiedanpää, HT, tutkija, luonnonvara- ja yhteiskuntatutkimus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Mikael Hildén, FT, johtaja, professori, ilmastonmuutoksen ohjelma, Suomen ympäristökeskus.
Mervi J. Hiltunen, YTL, tutkija, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.
Jukka Horppila, MMT, professori, akvaattiset tieteet, ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Janne I. Hukkinen, PhD, professori, ympäristöpolitiikka, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Johanna Ikävalko, FT, yksikön päällikkö, merentutkimuksen ohjelma, Ilmatieteen laitos.
David Jensen, Policy and Planning Coordinator – Environment, Conflict and Peacebuilding, UNEP Post Conflict and Disaster Management Branch (PCDMB), Geneva.
Milla Johansson, FM, tutkija, merentutkimus, Ilmatieteen laitos.
Ari Jokinen, HT, yliopistotutkija, ympäristöpolitiikka, johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.
Pekka Jokinen, professori, luonnonvarapolitiikka, historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto; ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Vesa Kaarakka, MMT, metsäneuvonantaja, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö.
Minna Kaljonen, HT, vanhempi tutkija, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Sampsa Kiianmaa, MMM, ohjelmavastaava, kestävä kulutus ja tuotanto, WWF.
Matti Koivula, FT, tutkija, metsäeläintiede, Metsäntutkimuslaitos.
Esa Konttinen, YTT professori, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Jari Kouki, FT, professori, metsäekologia, metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto.
Sakari Kuikka, MMT, professori, kalastusbiologia, ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Markku Kuitunen, FT, professori, ympäristötieteet, ympäristövaikutusten arviointi, bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.
Jaakko Kullberg, FM, museomestari, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto.
Saara Kupsala, MA, VTM, tutkija, historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
Timo Kuuluvainen, MMT, yliopistonlehtori, metsäekologia, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Simo Laakkonen, VTT, yliopistonlehtori, maisemantutkimus, Turun yliopisto.
Maiju Lehtiniemi, FT, erikoistutkija, merikeskus, Suomen ympäristökeskus.
Joona Lehtomäki, FM, tohtorikoulutettava, metapopulaatiobiologian huippuyksikkö, biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Päivi Leikas, MMM, jatko-opiskelija, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Harto Lindén, FT, tutkimusprofessori, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Jari Luukkonen, MMM, suojelujohtaja, WWF Suomi.
Jari Lyytimäki, MMM, vanhempi tutkija, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Ilpo Mannerkoski, MMM, vanhempi tutkija, luontoympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Ilmo Massa, VTT, professori, ympäristömuutos ja -politiikka, ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Hanna Mela, FM, tutkija, ilmastonmuutoksen ohjelma, Suomen ympäristökeskus.
Juha Merilä, FT, akatemiaprofessori, ekologia ja evoluutiobiologia, biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Timo Muotka, FT, professori, akvaattinen ekologia, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto.
Heikki Mykrä, FT, erikoistutkija, vesikeskus, Suomen ympäristökeskus.
Tuuli Myllymaa, DI, tutkimusinsinööri, ryhmänvetäjä, kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus.
Katri Mäenpää, VTM, Bryssel.
Jari Niemelä, FT, professori, dekaani, ympäristömuutos ja -politiikka, ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Ilkka Niiniluoto, FT, kansleri, Helsingin yliopisto.
Ari Nissinen, MMT, erikoistutkija, kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus.
Matti Nummelin, FT, ympäristöalan neuvonantaja, kehityspolitiikan osasto, ulkoasiainministeriö.
Petri Nummi, FT, yliopistonlehtori, metsäekologia, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Markku Oksanen, VTT, akatemiatutkija, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun yliopisto.
Otso Ovaskainen, TkT, professori, matemaattinen ekologia, biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Taru Peltola, HT, erikoistutkija, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Olli-Pekka Pietiläinen, MMM, vanhempi tutkija, kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus.
Kati Pitkänen, YTM, tutkija, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.
Eeva Primmer, MMM, tutkimuskoordinaattori, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Juha Pykälä, FT, erikoistutkija, luontoympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Pertti Rannikko, YTT, professori, ympäristöpolitiikka, historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
Pertti Ranta, FM, biologi, tietokirjailija, Tampere. Ulla Rosenström, FT, erityisasiantuntija, politiikka-analyysiyksikkö, valtioneuvoston kanslia.
Terhi Ryttäri, FM, vanhempi tutkija, luontoympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Jouni Räisänen, FT, yliopistonlehtori, meteorologia, fysiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Matti Salo, FT, tutkija, biodiversiteetti- ja ympäristötiede, biologian laitos, Turun yliopisto.
Erkki Santala, DI, johtava asiantuntija, vesikeskus, Suomen ympäristökeskus.
Harry Schulman, FT, professori, maantiede, geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto.
Jyri Seppälä, TkT, professori, johtaja, kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus.
Jukka Similä, OTT, yksikönpäällikkö, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Sanna Sorvari, FT, tutkimuskoordinaattori, ilmastonmuutos, fysiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Torsten Stjernberg, FT, intendentti, eläinmuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto.
Leo Stranius, HM, pääsihteeri, Luonto-Liitto.
Ilari E. Sääksjärvi, FT, museonhoitaja, eläinmuseo, biodiversiteetti- ja ympäristötieteet, Turun yliopisto.
Monica Tennberg, YTT, tutkimusprofessori, kestävän kehityksen tutkimusryhmä, Arktinen keskus, Lapin yliopisto.
Heikki Toivonen, FT, johtaja, professori, luontoympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Kaarina Toivonen, MMM, tutkija, kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus.
Anne Tolvanen, FT, professori, metsäekologia, Metsäntutkimuslaitos ja Thule-Instituutti, Oulun yliopisto.
Seppo Turunen, FT, professori, Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja.
Ilmari Valovirta, FL, tutkija, eläinmuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto.
Juha Valste, FM, tuntiopettaja, ekologia ja evoluutiobiologia, biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Helena Valve, HT, erikoistutkija, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Riku Varjopuro, FM, vanhempi tutkija, ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus.
Harri Vasander, FT, professori, soiden ekologia ja suometsätiede, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto.
Mia Vepsäläinen, YTT, tutkija, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.
Ville Vepsäläinen, FT, kuraattori, Korkeasaaren eläintarha, Helsingin kaupunki.
Raimo Virkkala, FT, johtava tutkija, luontoympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus.
Timo Vuorisalo, FT, yliopistonlehtori, biologian laitos, Turun yliopisto.
Maria Åkerman, HT, tutkija, ympäristöpolitiikka, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: