Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.): Syistä selityksiin (10/2018)

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan kysymyksiin vastaamista. Kysymysten avulla hahmotellaan yhteiskunnallisille ilmiöille syitä ja seurauksia. Mikä rooli syy-seuraussuhteiden ymmärtämisellä sitten on arvioitaessa ja täsmennettäessä yhteiskuntatieteellisiä selitysmalleja?

Kausaalinen järkeily ja selittäminen läpäisee kaikkea yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista riippumatta. Kausaalisuuden käsitettä, kausaalisuhteita ja kausaalisia päätelmiä koskevien oletusten hahmottaminen on tärkeää, kun alan tutkimuskäytäntöjä kehitetään.

Syistä selityksiin tarjoaa tieteenfilosofisia ja metodologisia välineitä, joita tarvitaan yhteiskuntatieteellisessä selittämisessä, kausaalianalyysissa ja pyrittäessä ratkaisemaan tiedon soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjassa tarkastellaan kausaalisen järkeilyn merkitystä erilaisia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä käyttävissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. Teorioita, käsitteitä ja metodologisia näkemyksiä havainnollistetaan lukuisilla konkreettisilla tutkimusesimerkeillä.

Teos on suunnattu erityisesti yhteiskuntatieteiden ja niiden filosofian opiskelijoille sekä alan tutkijoille.

Toimittajat

Tuukka Kaidesoja, YTT, on tutkija käytännöllisen filosofian yksikössä Helsingin yliopistossa ja sosiologian dosentti Turun yliopistossa. Kaidesoja on perehtynyt tutkimuksissaan yhteiskuntatieteelliseen selittämiseen, sosiologiseen teoriaan, tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan sekä yhteiskuntatieteiden ja kognitiotieteiden suhteisiin.

Tomi Kankainen, YTT, toimii tuntiopettajana Jyväskylän yliopistossa. Kankainen on tarkastellut tutkimuksissaan muun muassa kansalaisyhteiskuntaa, sosiaalista pääomaa ja eriarvoisuutta.

Petri Ylikoski, VTT, on tieteen- ja teknologiantutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Ylikosken tutkimukset ovat käsitelleet selittämisen teoriaa, mekanismiperusteista teoretisointia, yhteiskunta- ja biologisten tieteiden suhteita sekä monia tieteentutkimuksen kysymyksiä.

Laita hyvä kiertämään: