Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski (toim.): Talous ja filosofia

9789524958134Filosofialla ja taloudella on monitahoiset historialliset yhteydet. Nyt etenkin talouskriisin myötä on kyseenalaistettu taloutta koskevan tieteellisen tietomme oikeutus, mikä on lisännyt tarvetta kehittää taloustieteen tieteenfilosofiaa.Talous ja filosofia tarjoaa tuoreita näkökulmia näihin toisiinsa kietoutuviin ajattomiin ajankohtaisiin teemoihin. Teoksessa selvitetään mm. matemaattisen taloustieteen vaiheita, marxilaista ja hayekilaista näkökulmaa markkinakapitalismiin, taloustieteen todellisuuskäsitystä ja talousontologiaa sekä yritysvastuuta ja kaupallistuneen tieteen normeja. Myös tunteiden taloutta sekä rahan ja onnellisuuden suhdetta pohditaan.

”Thales ennusti hyvän oliivisadon, hankki monopoliaseman öljynpuristamoille ja kokosi korjuuaikana niiden avulla hyvät vuokrarahat. Näin Thales ’keräsi suuret rikkaudet osoittaakseen, että filosofien olisi helppo rikastua, jos he vain sitä haluaisivat’. Mutta, Aristoteles lisäsi, ’he eivät kuitenkaan pyri elämässään siihen’.” – JOHDANTO

”Rahan ja onnen suhde on klassinen filosofinen ja eettinen kysymys, johon on viime aikoina etsitty vastausta myös empiirisen psykologian ja taloustieteen keinoin. Perinteinen oletus siitä, että raha tuo onnellisuutta, on kyseenalaistettu, mutta tästäkin johtopäätöksestä kiistellään. Onnellisuus on nostettu myös poliittisten ohjelmien tavoitteeksi. Aihe tulee siten vastaisuudessakin kuulumaan taloutta koskevaan filosofiseen arvokeskusteluun.” – ILKKA NIINILUOTO

Laita hyvä kiertämään: