Antti Teittinen: Pois laitoksista!

Teoksessa tutkitaan, miten eri tavoin vammaisiksi luokiteltuja ihmisiä koskevat ajattelu- ja toimintatavat ovat Suomessa muuttuneet 1950-luvulta nykypäivään sekä miten muutoksia on oikeutettu. Vahvasta laitoskulttuurista on siirrytty kohti laitosten purkamista ja hajauttamista, mikä on edellyttänyt uusien hoivan käytäntöjen kehittämistä. Teemoja lähestytään tutkimuksen, ideologioiden ja käytäntöjen näkökulmista.

Pois laitoksista! käsittelee erityisesti sitä, kuinka tutkimustieto on vaikuttanut vammaisia ja vammaisuutta koskevien instituutioiden ja käytäntöjen perustelemiseen. Vallitseviksi nousseita keskeisiä huolenpidon malleja arvioidaan kriittisesti ja tuodaan esiin, kuinka hoivan normistot ja käytännöt ovat limittyneet syrjinnän ja sorron poliittisiin teknologioihin. Lisäksi pohditaan, mitä laitoshoidon purkaminen käytäntöjen tasolla tarkoittaa.

”Määrien kieli luo moraalista etäisyyttä tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin. Numerot peittävät näkyvistä niiden ihmisten yksilöllisyyden, jota ne kuvaavat. Näin ollen asiantuntijan ei tarvitse kohdata ihmistä henkilökohtaisella tasolla, mikä tekee helpommaksi heidän tutkimisensa.” – Sonja Miettinen

YTT Antti Teittinen toimii tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa.

— Sisällys

Johdanto
Antti Teittinen & Kirsti Kuusterä: Angloamerikkalaisen deinstitutionalisaatio-tutkimuksen aiheista
Sonja Miettinen: Vammaisuutta kuvaamassa. Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukset vammaisuutta koskevan tiedon tuottamisen käytäntöinä
Heather Hollins: Vammaisuus ja holokausti. Vaiettu historia ja sen perintö
Giuliana Parodi & Roberto Veraldi: Institutionalisaation ja deinstitutionalisaation sosioekonomiset ulottuvuudet Italiassa
Hannu T. Vesala: Hameennappi ja haalari. Tutkimus puhumattoman, vaikeasti kehitysvammaisen naisen itsemääräämisestä ja valinnanmahdollisuuksista
Bjorn-Eirik Johanssen & Leif S. Lysvik: Elämää Trastad Gårdissa. Entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa
Heikki Seppälä: Hoivan ja asumisen välimaastossa. Pohdintoja kehitysvammaisuuden kaksista kasvoista
Leena Eräsaari: Miten tutkia laitoshoitoa?


Laita hyvä kiertämään: