Kirjat

Tiina Sihto & Paula Vasara (toim.)

Hoivan pimeä puoli

Hoivan pimeä puoli -kansikuva

Kustantajan hinta

36,00 

Tiina Sihto & Paula Vasara (toim.)

Hoivan pimeä puoli

Hoivan pimeä puoli esittelee hoivasuhteiden katveita, rajoja ja säröjä sekä palvelujärjestelmän rakenteellisia vinoumia. Millaisia kipupisteitä voi liittyä läheisen hoivaamiseen? Millaisia haasteita kohtaavat ne, jotka hoivaavat työkseen? Millaisia ratkaisuja hoivan rakenteet mahdollistavat, ja mitä ne ehkä tekevät mahdottomiksi?

Kirjan tiedot

2023
ISBN 9789523452183
Nidottu
366 sivua, kuvitettu
KL 30, 37.23
Kannen kuva: Sirpa Varis
Kannen suunnittelu: Maria Manner

Hoiva ja sen järjestelyt koskettavat meistä jokaista jossain elämämme vaiheessa. Sekä yksityinen että ammatillinen hoivaaminen voidaan kokea palkitsevana ja mielekkäänä, mutta pahimmillaan hoiva saattaa olla myös velvoittavaa, raskasta ja aikaa vievää sekä ajaa tekijänsä psyykkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti äärirajoille. Näiden kielteisten puolien ilmaiseminen voi olla hankalaa tai lähes mahdotonta jopa ammattilaisille.

Hoivan pimeä puoli esittelee hoivasuhteiden katveita, rajoja ja säröjä sekä palvelujärjestelmän rakenteellisia vinoumia. Millaisia kipupisteitä voi liittyä läheisen hoivaamiseen? Millaisia haasteita kohtaavat ne, jotka hoivaavat työkseen? Millaisia ratkaisuja hoivan rakenteet mahdollistavat, ja mitä ne ehkä tekevät mahdottomiksi?

Hoivan ongelmakohdilla on laajoja vaikutuksia niin hoivasuhteissa eläville yksilöille kuin koko suomalaiselle hyvinvointivaltiollekin. Epäkohtien näkyväksi tekeminen mahdollistaa niiden pohtimisen, muuttamisen ja siten myös paremman hoivan.

Kirjoittajat / toimittajat

Tiina Sihto

Tiina Sihto, YTT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa SustAgeable-konsortiossa sekä jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Paula Vasara

Paula Vasara, YTT, työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa ja on jäsen Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Muut kirjoittajat

Katarina Blomqvist, dokumenttiohjaaja, FM, toimii väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella Koneen säätiön rahoittamassa Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä – muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet -tutkimushankkeessa sekä toimii jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare). Blomqvist käsittelee tutkimuksessaan kuuntelemista osana dokumentaarisen ääniteoksen luomisen prosessia.

Maija Harju, TtM, toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii sosiaaligerontologiaan kuuluvassa väitöskirjatyössään sitä, miten draamaan osallistuneet hoivakodin asukkaat jäsentävät ja heijastavat omaa elämäänsä heille palvelutalossa pidetyssä prosessidraamassa. Harju on ollut mukana Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä – muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet -tutkimushankkeessa vuosina 2020–2022. Hanke toteutettiin osana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) toimintaa, ja sen rahoitti Koneen säätiö.

Kirsi Hokkila, KTM, työskentelee erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hän on työskennellyt pitkään nuoret hoivaajat -teeman parissa niin käytännössä kuin kehittämis- ja vaikuttamistyön saralla. Hän on väitöskirjatutkija Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineessa, ja hänen tutkimuksensa kohdistuu sairastuneiden vanhempien lasten tukemiseen suomalaisessa palvelujärjestelmässä.

Hanna-Kaisa Hoppania, VTT, työskentelee yliopistonlehtorina Galwayn yliopistossa Irlannissa (School of Political Science and Sociology). Tutkimuksellisesti hän on kiinnostunut hoivan politiikasta, demokratiasta, osallisuudesta ja poliittisesta taloudesta.

Olli Karsio, YTM, työskentelee Jyväskylän yliopistossa projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare, 352735). Hän tekee väitöskirjaa vanhuspalveluiden markkinoistamisesta. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaalipalvelujen ja erityisesti hoivapalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä niiden sosiaalipoliittisiin ulottuvuuksiin.

Teppo Kröger, YTT, toimii Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorina sekä Norjan Bergenissä sijaitsevan Hoivatutkimuksen keskuksen osa-aikaisena professorina. Hän on myös Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) johtaja. Hän on tutkinut hoivaa jo 30 vuoden ajan, monesti kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja -verkostoissa.

Marja Kuronen, TaM, tekee väitöskirjaa Lapin yliopistoon taiteiden tiedekuntaan. Kuronen tutkii hautaamiseen liittyvien palveluiden, prosessien ja yhteiskuntarakenteiden kehittämistä muotoilun keinoin. Tutkimuksessa Kurosta motivoi mahdollisuus parantaa hautaamisen prosessien yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia surun keskellä. Kuronen työskentelee myös strategisena muotoilijana IT-alalla.

Riku Laakkonen, teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK) ja nukketeatteritaiteilija, tekee taiteellista väitöstutkimusta Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksessa sekä toimii jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare). Laakkosen tutkimusta rahoittaa Koneen säätiö, ja se käsittelee toimijuuden ja materiaalisuuden kysymyksiä.

Armi Mustosmäki, YTT, dos., työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa Valittavat äidit: affekti, moraali ja medikalisaation politiikka -hankkeessaan, jota rahoittaa Koneen säätiö. Mustosmäki on tutkinut äitien vaiettujen kokemusten lisäksi työelämän muutosta, työelämän tasa-arvoa ja pohjoismaisen mallin erityispiirteitä.

Maija Mänttäri-van der Kuip, YTT, dos., työskentelee sosiaalityön yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti hyvinvointialojen ammattilaisten toimintamahdollisuudet, työhyvinvointi sekä ammattilaisten eettisen kuormituksen kokemukset.

Lena Näre, DPhil, VTT, dos., on sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut hoivaa monesta näkökulmasta: sekä informaalia hoivaa perheissä että formaalia hoivatyötä ylirajaisissa ja paikallisissa konteksteissa Suomessa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Hän on kiinnostunut erityisesti hoivaan liittyvistä eriarvoisuuden muodoista intersektionaalisesta näkökulmasta.

Antero Olakivi, VTT, dos., toimii sosiologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa sekä jäsenenä Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare) ja Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Minuuden muokkauksen institutionaalinen edistäminen: Relationaalinen näkökulma kiistanalaiseen asiantuntijuuteen (SPIN). Olakivi on tutkinut muun muassa hoivatyön ammatillisia normeja ja identiteettejä, hoivan hallintaa ja johtamista sekä esihenkilöiden ja alaisten välisiä suhteita vanhushoivan työpaikoilla.

Sisko Piippo, YTT, toimii sosiaalityön yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa sekä tutkijatohtorina valtioneuvoston rahoittamassa DIGNITEAS – Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan puuttumisen haasteet poliisin työssä, rikosprosessissa ja tukipalveluissa -hankkeessa. Hänen tutkimusteemansa liittyvät naisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan ja väkivallan kohtaamiseen palvelujärjestelmässä.

Liina Sointu, YTT, työskentelee yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Soinnun tutkimuksellinen kiinnostus kohdistuu hoivaan jännitteisenä suhteena ja käytäntöinä arjen ja hyvinvointivaltion leikkauspisteessä.

Jenny Säilävaara, YTT, toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Työssäkäyvät köyhät jälkiteollisessa hyvinvointivaltiossa -hankkeessa. Säilävaaran tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti äitiyteen ja siihen liittyviin kulttuurisiin odotuksiin sekä äitien ruumiillisiin kokemuksiin.

Timo Toikko, YTT, toimii sosiaalityön professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut sosiaalityön oppihistoriaa sekä sosiaalihuollon järjestelmän kehitystä muun muassa lastensuojelun ja vanhustenhuollon kannalta. Lisäksi hän on tarkastellut tutkimuksissaan kansalaisten asenteita sosiaalipalveluja kohtaan.

Tiina Vaittinen, YTT, työskentelee yliopistotutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa jälkikapitalistisia kansainvälisen poliittisen talouden sommitelmia tutkivassa hankkeessa (hanke nro 325976) johtamisen ja talouden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa sekä johtaa Koneen säätiön (hanke nro 201802636) ja Suomen Akatemian (hanke nro 321972) rahoittamaa Vaippahanketta. Hänen tutkimuksensa keskittyy hoivan vaiettuihin nurkkiin, materiaalisten hoivatarpeiden etiikkaan ja poliittiseen talouteen sekä hoivan ekologiseen kuormaan

Lina Van Aerschot, YTT, dos., työskentelee sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa ja tekee tutkimusta osana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä (CoE AgeCare). Van Aerschot keskittyy tutkimustyössään erityisesti hoivaan ja eriarvoisuuteen sekä muistisairaiden ja omaishoitajien kokemaan avun riittämättömyyteen.

Minna Zechner, YTT, dos., työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Hän johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman SustAgeable-hankkeen työpakettia (345388), jossa tutkitaan ikääntyville aiheutuvia hoivan kustannuksia. Hän on sosiaalityön koulutuksen maailmanjärjestön International Association of Schools of Social Work johtoryhmän jäsen. Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa kohdentuu etenkin hoivaan eri näkökulmista, kuten hoivapolitiikka ja hoivatalous, sekä ikääntyneiden huono-osaisuuteen.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top