Kirjat

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Päivi Rasi-Heikkinen, Hanna Vuojärvi, Kaisa Pihlainen & Eija Kärnä (toim.)

Ikääntyvät digiyhteiskunnassa

Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet

Ikääntyvät digiyhteiskunnassa

Kustantajan hinta

36,00 

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Päivi Rasi-Heikkinen, Hanna Vuojärvi, Kaisa Pihlainen & Eija Kärnä (toim.)

Ikääntyvät digiyhteiskunnassa

Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet

Ikääntyvät digiyhteiskunnassa saa lukijan tarkastelemaan kriittisesti yhteiskunnan kiihtyvää digitalisoitumista ja sen vaikutusta ikäihmisten arkeen. Teos antaa äänen ikäihmisille itselleen ja tarjoaa tietoa digitaalisten teknologioiden ja median roolista heidän elämässään.

Digitalisaatio on tuonut koko maailman napin painalluksen päähän, mutta ilmiöllä on myös varjopuolia. Se voi vaarantaa ikäihmisten osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin. Onkin tärkeää pohtia, miten ikäihmisten digitaitojen opettelua ja ylläpitoa tuetaan heille sopivalla tavalla.

Ikääntyvät digiyhteiskunnassa saa lukijan tarkastelemaan kriittisesti yhteiskunnan kiihtyvää digitalisoitumista ja sen vaikutusta ikäihmisten arkeen. Teos antaa äänen ikäihmisille itselleen ja tarjoaa tietoa digitaalisten teknologioiden ja median roolista heidän elämässään. Samalla nostetaan esille ikääntyvien kokemuksia erilaisten teknologioiden käytöstä ja käytön opettelusta.

Ikääntyvillä on moninaisia taitoja ja voimavaroja, joiden käyttöä on syytä tukea ja tutkia. Näin suodaan myös ikääntyville mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja varmistetaan, että esimerkiksi sosiaaliset tukiverkostot pystyvät tukemaan heitä digitaitojen omaksumisessa.

Kirjoittajat / toimittajat

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, FT, on kulttuuriantropologian dosentti Jyväskylän yliopistossa ja työskentelee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa (XAMK).

Eija Kärnä

Eija Kärnä, Ph.D., on erityispedagogiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.

Kaisa Pihlainen

Kaisa Pihlainen, KT, on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopistossa.

Päivi Rasi-Heikkinen

Päivi Rasi-Heikkinen, KT, YTT, on mediakasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa ja työskentelee kasvatustieteen professorina Lapin yliopistossa.

Hanna Vuojärvi

Hanna Vuojärvi, KT, on mediakasvatuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja hän työskentelee aikuiskoulutuksen pedagogiikan yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Lotta Aavikko, KM, ERLO, on väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut osallisuuden edistämistä yhteiskunnassa niin väitöskirjassaan ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden digiosallisuuden näkökulmasta kuin myös eri hankkeissa esimerkiksi varhaiskasvatusikäisten lasten saaman tuen ja opettajien digitaitojen näkökulmasta.

Ella Airola, KM, on tohtoriopiskelija Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja työskentelee Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatustiimissä projektipäällikkönä. Hänen joulukuussa 2022 tarkastettava väitöskirjansa käsittelee ikäihmisten eTerveyspalveluiden käyttöä ja käytön oppimista Lapin maaseutualueilla.

Arja Ala-Laurinaho, TkL, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, tutkii erityisesti digitalisaation vaikutuksia työhön, työorganisaatioiden muutoksen hallintaa ja työyhteisön osallistavaa työn kehittämistä.

Tuomo Alasoini, TkT ja VTT, dosentti, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tutkii työelämän digimurrosta ja työn tulevaisuutta. Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa käsittelevät digikuiluja, alustatyötä, itseohjautuvaa hybridityötä ja ilmastonmuutoksen näkyvyyttä työssä.

Shahnaj Begum, tohtori, työskentelee Suomen Akatemian akatemiatutkijana Lapin yliopiston Sukupuolentutkimusyksikössä. Hänen tutkimustaustansa on oikeus- ja yhteiskuntatieteissä, ja tutkimus suuntautuu arktiseen tutkimukseen, ihmisoikeuksiin, ikääntymiseen, sukupuoleen ja etnisyyteen. Begum toimii varajohtajana Arktisen yliopiston teemaverkostossa ”Ikääntyminen ja sukupuoli arktisella alueella”.

Timo Cornér, KT, työskentelee aikuiskoulutuksen parissa yksityisellä sektorilla. Cornérin tutkimus on keskittynyt ikääntyneiden mediasuhteisiin ja niissä esiintyvään viisauteen.

Riitta Hänninen, FT, dosentti, työskentelee yliopistotutkijana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Lisäksi hän on mukana Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan hankkeessa sekä kanadalaisen Concordia-yliopiston Aging in Data hankkeessa. Dosentti Hänninen on perehtynyt tutkimuksessaan erityisesti siihen, miten digitaaliset teknologiat ja digitalisoituva yhteiskunta heijastuvat ihmisten arkipäivään.

Viivi Korpela, FM, on väitöskirjatutkija Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän on mukana myös Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIn) -hankkeessa. Väitöskirjatyössään Korpela tutkii vertaistuen merkitystä ikääntyneiden digiosallisuuden vahvistamisessa.

Päivi Naskali, professori (emerita), työskentelee Lapin yliopiston Sukupuolentutkimusyksikössä. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet koulutuksen sukupuolittuneisuutta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä arktisella alueella sekä feminististä pedagogiikkaa ja sen valtakunnallista kehittämistä. Vuodesta 2012 hän on johtanut ikääntymiseen, sukupuoleen ja arktiseen alueeseen liittyviä hankkeita.

Kwok Ng, LitT, dosentti, on yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii ihmisen toiminnan muutosta ajavia tekijöitä, teknologiaa ja oppimista. Erityisesti hän on tutkinut tukea tarvitsevia lapsia, inkluusiota ja soveltavaa liikuntaa.

Laura Pajula, FM, on väitöskirjatutkija Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän on mukana myös Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIn) -hankkeessa. Väitöskirjatyössään Pajula tutkii digitaalisten palvelujen suunnittelua ikääntyneille ja yhteistyössä ikääntyneiden kanssa.

Sirpa Purtilo-Nieminen, KT, työskentelee kasvatustieteen yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja kehittämistyönsä on keskittynyt elinikäisen ja jatkuvan oppimisen kysymyksiin sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen liittyviin teemoihin.

Susanna Rivinen, KT, työskentelee tutkijatohtorina ja projektipäällikkönä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimivassa opetus- ja tutkimusyksikössä, Media Education Hubissa. Rivisen tutkimus- ja kehittämistyö on keskittynyt ikääntyvien medialukutaitojen tukemisen kysymyksiin sekä Lapin yliopiston erillisten opettajan pedagogisten opintojen kehittämisen teemoihin.

Eveliina Saari, FT, dosentti, johtava tutkija, Työterveyslaitos, tutkii erityisesti palveluissa tapahtuvaa digimurrosta, työn muutosta sekä työntekijöiden toimijuutta. Hänen tuorein tutkimuksensa käsittelee sitä, miten teknologia vaikuttaa mahdollisuuksiin kokea empatiaa hoivatyössä. Ennen tutkijan uraansa hän on toiminut henkilöstön kehittämistehtävissä.

Laura Seppänen, MMT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, tutkii työn murrosta digiaikakaudella ja erityisesti työskentelyä digialustojen kautta ja sen reiluutta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus työn kehittämisen tutkimisesta eri aloilla, minkä lisäksi hän on tutkinut työssä oppimista.

Tiina Suopajärvi, FT, dosentti, toimii etnologian yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Hänen kulttuuriantropologisiin tutkimuskohteisiinsa kuuluvat työelämän sukupuolittumisen tutkimus, ikääntymisen kulttuurinen tutkimus sekä älykkäiden kaupunkiympäristöjen, etenkin niiden suunnittelun tutkimus. Ikääntymisen tutkimuksessa hän on erikoistunut senioreiden arkisiin teknologiakokemuksiin ja kaupungissa liikkumisen aistikokemuksiin sekä julkisten palvelujen suunnitteluun osallistavien etnografisten menetelmien avulla.

Sakari Taipale, YTT, dosentti, työskentelee yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän johtaa tutkimusryhmää Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare) ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN) -hankkeessa. Hän on toiminut myös vierailevana tutkijana Ljubljanan (Slovenia) ja Udinen (Italia) yliopistoissa. Taipale on julkaisut laajasti uuden teknologian, ihmisten ja yhteiskuntien suhteista.

Seppo Tuomivaara, PsT, työterveyspsykologi, Terveystalo, on tutkinut työn digitaalista murrosta ja siinä muun muassa etätyötä ja digikuiluja. Hän toimii nykyään työterveyspsykologina.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top