Kirjat

Jenny Paananen, Meri Lindeman, Camilla Lindholm & Milla Luodonpää-Manni (toim.)

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus

Kohti kielellistä osallisuutta

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus -kansikuva

Kustantajan hinta

35,00 

Jenny Paananen, Meri Lindeman, Camilla Lindholm & Milla Luodonpää-Manni (toim.)

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus

Kohti kielellistä osallisuutta

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus tarkastelee kielellisesti haavoittuvia ryhmiä ja pohtii keinoja, joilla nämä ryhmät voidaan ottaa paremmin huomioon niin jokapäiväisessä elämässä kuin päätöksenteossakin.

Kirjan tiedot

2023
ISBN 9789523452169
Nidottu
288 sivua
KL 32.2, 87
Kansi: Maria Manner

Kieli vaikuttaa yksilön kykyihin ja mahdollisuuksiin, toimeentuloon sekä sosiaalisiin suhteisiin. Kieli on rikkaus ja voimavara, mutta se voi olla myös este, joka rajaa pääsyä tietoon, palveluihin ja työelämään. Kieli on myös vallankäytön väline: tavat, joilla puhumme, luovat todellisuutta, jossa elämme.

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus tarkastelee kielellisesti haavoittuvia ryhmiä ja pohtii keinoja, joilla nämä ryhmät voidaan ottaa paremmin huomioon niin jokapäiväisessä elämässä kuin päätöksenteossakin. Esillä on muun muassa selkopuhe kehitysvammaisen henkilön tukena, viittomakielten käyttäjien osallisuus ja turvapaikanhakijan oikeuksien toteutuminen tulkatuissa turvapaikkapuhutteluissa.

Teos käsittelee myös kielenkäytön luomien piilomerkitysten ja kieleen liittyvien asenteiden roolia esimerkiksi mielenterveydestä puhuttaessa. Toteutumattomiin oikeuksiin ja haitallisiin asenteisiin voidaan puuttua paremmin, kun ne tunnistetaan. Teos kannustaa toimimaan kielellisen osallisuuden edistämiseksi.

Kirjoittajat / toimittajat

Meri Lindeman

Meri Lindeman, FM, on väitöskirjatutkija Turun yliopiston suomen kielen oppiaineessa.

Camilla Lindholm

Camilla Lindholm, FT, toimii pohjoismaisten kielten professorina Tampereen yliopistossa.

Milla Luodonpää-Manni

Milla Luodonpää-Manni, FT, on kielididaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja laadullisen kielentutkimuksen dosentti Turun yliopistossa.

Jenny Paananen

Jenny Paananen, FT, työskentelee tutkijatohtorina hoitotieteen laitoksella Turun yliopistossa ja on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Minna Intke-Hernandez, FT, työskentelee espanjan kielen yliopistoopettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli maahanmuuttajaäitien kieleen sosiaalistumista arkielämässä. Tutkijana hän on kiinnostunut kieleen sosiaalistumiseen, osallisuuteen, monikielisyyteen ja limittäiskieleilyyn liittyvistä ilmiöistä.

Laura Kalliomaa-Puha, OTT, toimii sosiaalioikeuden professorina sosiaalityön oppiaineessa Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut ihmisten pääsystä oikeuksiinsa ja on tutkinut muun muassa omaishoitoa, sopimuksellisuutta, sosiaalihuollon yksityistymistä, omaisten roolia oikeuksiin pääsyn mahdollistajana sekä oikeusturvaa. Viime aikoina hän on tutkinut oikeudellista muotoilua ja koronaepidemian vaikutuksia siihen, miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat.

Anne Ketola, FT, työskentelee post doc -tutkijana Tampereen yliopistossa Sanasta kuvaksi -hankkeessa. Lisäksi hän tutkii kuvilla tuetun selkokielen mahdollisuuksia. Ketolan aiempi tutkimus käsittelee kuvan ja sanan vuorovaikutusta erilaisissa tekstilajeissa, kuten lastenkirjoissa ja teknisissä teksteissä.

Leea Lakka, FM, valmistelee etnografista väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kotikielellään koulua käyvien nuorten tekstikäytäntöjä soveltavan kielentutkimuksen, nuorisotutkimuksen ja kasvatussosiologian näkökulmista. Lakan tutkimusta leimaa kiinnostus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin.

Leealaura Leskelä, FM, viimeistelee väitöskirjaansa puhutusta selkokielestä Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt pitkään selkokielen käytännön kehittämistehtävien parissa Selkokeskuksen kehittämispäällikkönä, toiminut Selkosanomien ja LL-Bladet -lehtien päätoimittajana sekä edustanut selkokielen asiantuntemusta suomen kielen lautakunnassa Kotimaisten kielten keskuksessa.

Simo Määttä, FT, on käännöstieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii muun muassa asioimis- ja oikeustulkkausta ja vihapuhetta kriittisen diskurssintutkimuksen ja kriittisen sosiolingvistiikan näkökulmista. Määttä on analysoinut muun muassa puhelintulkkauksen erityispiirteitä, ranskan ja englannin käyttöä lingua franca -kielenä tulkkaustilanteissa, asioimistulkkien yhteisöjä, asioimistulkkauksen tarkkuutta, turvapaikkapuhuttelujen tulkkausta ja asioimistulkkien sijaistraumatisoitumista. Hän on myös toiminut asioimis- ja oikeustulkkina ja tulkannut muun muassa turvapaikkapuhutteluja.

Karoliina Nikula, TT, sosiaalietiikka, työskentelee Laurea Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yliopettajana. Hänen väitöskirjansa (2015) terveydenhuollon etiikan alalta käsitteli syntymäkuurojen lasten kielivalintoja ja hoitopäätöksiä. Parhaillaan hän tutkii kokemusasiantuntijuuden etiikkaa sote-alalla.

Eliisa Pitkäsalo, FT, dosentti, työskentelee monikielisen viestinnän ja käännöstieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut multimodaalisten tekstien, erityisesti sarjakuvien, kääntämisestä sekä kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta erilaisissa teksteissä. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Oikeutta sarjakuvan keinoin -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan, kuinka erilaisia virallisia asiakirjoja voi kääntää sarjakuvaksi.

Eeva Puumala, YTT, on yhteiskuntapolitiikan dosentti, jonka tutkimusaiheet liittyvät turvapaikan hakemiseen, osallisuuden muodostumiseen sekä väestösuhteisiin kaupunkialueilla. Häntä kiinnostavat erityisesti monitieteiset ja tieteidenväliset tavat tutkia näitä aihepiirejä. Puumala on julkaissut turvapaikkaprosesseja koskevaa tutkimustaan sekä kansainvälisissä että kansallisissa lehdissä ja pyrkinyt osana työtään myös tukemaan turvapaikkapuhuttelujen kehittämistä sekä tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Annmari Sahlstein, FM, työskentelee ruotsin kielen lehtorina Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa ja opettaa tutkintoon kuuluvaa alakohtaista ruotsia lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tekeillä oleva väitöstutkimuksensa käsittelee suomenkielisten lääketieteen opiskelijoiden suhtautumista ruotsin kieleen ja sen käyttämiseen lääkärin ammatissa. Myös vieraan kielen oppimiseen ja käyttämiseen liittyvät moninaiset tunteet, kuten motivaatio, jännittäminen ja kielipelko, kuuluvat hänen tutkimusaiheisiinsa.

Juhana Salonen, FM, suomalaisen viittomakielen aineenopettaja, työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa. Hänen työhönsä kuuluvat Suomen viittomakielten korpuksen kehittäminen sekä viittomakielisten identiteetistä luennointi. Hän on kirjoittanut omaelämäkerrallisen teoksen Viiton – olen olemassa, jossa tarkastellaan identiteetin, kielen ja kulttuurin suhdetta viittomakielen näkökulmasta.

Melisa Stevanovic, VTT, työskentelee tenure track -tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa sosiaalipsykologian oppiaineessa. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt valtaa, auktoriteettia, yhteistä päätöksentekoa sekä vuorovaikutuksen erityispiirteitä autismin ja muiden diagnostisten kategorioiden yhteydessä. Tällä hetkellä Stevanovic johtaa Suomen akatemian rahoittamaa hanketta, jossa tutkitaan ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertomista.

Ritva Takkinen, FT, emeritaprofessori, on työskennellyt suomalaisen viittomakielen professorina Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt pääasiallisesti viittomakielen ja bimodaalisen kahden kielen omaksumiseen, ja hän on luennoinut aiheesta Suomessa ja ulkomailla. Takkinen on myös puheterapeutti, joka on työskennellyt muiden muassa kuurojen lasten ja muiden kaksikielisten lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Taina Tammelin-Laine, FT, työskentelee tutkijatohtorina Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa. Hän on erikoistunut suomi toisena kielenä -alaan ja toiminut aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen kouluttajana useita vuosia ennen yliopistouraansa. Tammelin-Laine on kiinnostunut etenkin sellaisten maahanmuuttaja-aikuisten suomen kielen oppimisesta ja opetuksesta, jotka eivät ole lapsuudessaan päässeet kouluun ja siksi opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan ensimmäistä kertaa elämässään uudessa kotimaassaan, suomen kielellä.

Samuel Tuhkanen, FM, on kognitiotieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tekee väitöskirjaa, joka käsittelee visuaalista tarkkaavaisuutta, ennakoivia silmänliikkeitä ja ohjauksen hallintaa kaarreajossa. Hän on kiinnostunut ihmisen kyvystä toimia ja liikkua dynaamisissa ympäristöissä.

Taina Valkeapää, VTM, on sosiaalialan lehtori Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja sosiologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee mielenterveyskuntoutuksen viitekehysten, erityisesti toipumisorientaation, ja vuorovaikutuskäytänteiden suhdetta.

Anna Weckström, FM, tekee väitöskirjatutkimusta Kielten tohtoriohjelmaan Tampereen yliopistossa. Hän on erityisen kiinnostunut kielen tasolla tapahtuvasta luokittelusta, kielen rakentamista ja ylläpitämistä valta-asetelmista sekä terveysviestinnästä. Weckström tarkastelee omassa tutkimuksessaan mielenterveysviestintää verkkoympäristöissä.

Elina Weiste, VTT, dosentti, toimintataterapeutti, työskentelee Työterveyslaitoksella vanhempana tutkijana, ja hänellä on dosentuuri Jyväskylän yliopistossa kliinisestä vuorovaikutuksesta. Elinan kiinnostuksen kohteena on vuorovaikutusosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa palvelutilanteissa. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa on käsitellyt muun muassa asiakkaiden osallisuutta mielenterveyskuntoutuksessa ja palveluiden yhteiskehittämisessä.

Riitta Ylikomi, PsM, on psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja. Hänen valmisteilla oleva väitöskirjansa käsittelee vakavan traumatisoitumisen ilmenemistä turvapaikkapuhuttelujen vuorovaikutuksessa ja sen yhteyksiä muistamiseen, vuorovaikutukseen ja kerrontaan. Ylikomi on julkaissut traumapsykologiaa käsitteleviä tekstejä sekä ammattiyhteisöille suunnatuissa julkaisuissa että monialaisen tutkimusryhmän jäsenenä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top