Kirjat

Johanna Kiili, Anne-Mari Jaakola, Merja Anis, Tuuli Lamponen & Elina Stenvall (toim.)

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö -kansi

Kustantajan hinta

36,00 

Johanna Kiili, Anne-Mari Jaakola, Merja Anis, Tuuli Lamponen & Elina Stenvall (toim.)

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö tarkastelee ajankohtaisia lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun ilmiöitä ja palveluita tuoreen tutkimustiedon pohjalta.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön tarkoituksena on auttaa ja tukea lapsia, nuoria ja perheitä monenlaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi taloudellinen niukkuus, vaikeudet ihmis- ja perhesuhteissa sekä tunne-elämän ja mielenterveyden haasteet voivat kiertyä solmuksi, jonka selvittämiseen eivät voimat riitä yksin.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö tarkastelee ajankohtaisia lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun ilmiöitä ja palveluita tuoreen tutkimustiedon pohjalta. Millainen on lasten ja nuorten asema palveluissa? Millaisten tietojen perusteella asiakkaiden tilanteita arvioidaan? Miten moniasiakkuudet tai monikieliset perheet otetaan huomioon? Keille lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palvelut on suunnattu, ja ketkä ovat niihin oikeutettuja?

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö on sosiaalityön ydintä sekä vaativaa ammatillista toimintaa. Teos tarjoaa tutkittua tietoa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville eri alojen ammattilaisille, palveluiden kehittäjille, tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.

Kirjoittajat / toimittajat

Merja Anis

Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, Turun yliopisto. Aniksen tutkimuskiinnostus kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön erityisesti maahanmuuton sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden viitekehyksessä.

Anne-Mari Jaakola

Anne-Mari Jaakola, YTT, erikoistutkija, Turun yliopisto. Jaakola on tutkinut lapsen tilanteen arvioimisen käytäntöjä ja sisältöjä sekä sosiaalityöntekijöiden päätöksentekoa ja lapsikohtaista valvontaa lastensuojelun avohuollossa.

Johanna Kiili

Johanna Kiili, dosentti, sosiaalityön apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto. Kiilin tutkimuskiinnostus kohdistuu lasten ja lapsiperheiden palveluihin (perhetyöhön, tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan), tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä lapsen oikeuksiin ja osallisuuteen.

Tuuli Lamponen

Tuuli Lamponen, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto. Lamposen tutkimuksessa yhdistyy kiinnostus lapsiperheiden ja lastensuojelun käytäntöihin (arviointiin ja päätöksentekoon, moniammatilliseen työhön) sekä lastensuojelun sosiaalityöhön institutionaalisena ja asiantuntijatyönä.

Elina Stenvall

Elina Stenvall, HT, ehkäisevän työn johtaja SOS-Lapsikylä. Stenvallin kiinnostus kohdistuu lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä tutkimuksen ja käytännön työn yhdistämiseen.

Muut kirjoittajat

Elina Aaltio, YTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Aaltio on kiinnostunut lapsiperheiden ja lastensuojelun piirissä käytettävien interventioiden vaikuttavuuden ja käyttöönoton arvioinnista sekä tutkimusnäytön tuottamiseen liittyvistä menetelmällisistä ja tieteenfilosofisista kysymyksistä.

Noora Aarnio, YTM, väitöstutkija, Helsingin yliopisto, Barnahus-koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Aarnion tutkimuskiinnostus kohdistuu lastensuojeluun sekä arvioinnin ja päätöksenteon teemoihin lastensuojelun rajapinnoilla.

Minna Alin, VTM, sosiaalityön väitöskirjatutkija ja projektitutkija, Turun yliopisto. Alinin tutkimuskiinnostus kohdistuu moniammatilliseen yhteistyöhön sekä lasten ja nuorten osallisuuden kysymyksiin.

Tuija Eronen, YTT, koulutusasiantuntija, Jatkuva oppiminen, Tampereen yliopisto. Erosen tutkimus- ja kehittämiskiinnostus kohdistuu lastensuojeluun ja erityisesti sijaishuoltoon sekä lastensuojelun jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Maija Haapala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto. Haapalan tutkimuksellisena kiinnostuksen aiheina ovat lastensuojelu ja sen vaikuttavuus, lasten ja nuorten kanssatutkijuus sekä luovat ja osallistavat menetelmät.

Mia Hakovirta, VTT, sosiaalityön professori, Turun yliopisto. Hakovirran tutkimusaiheita ovat lasten vuoroasuminen ja sen taloudelliset seuraukset sekä lasten elatusta ja lapsiperheiden toimeentuloa koskevat kysymykset.

Johanna Hedman, VTM, sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto. Hedman työskentelee laatupäällikkönä Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla. Väitöskirjassaan hän tarkastelee sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten palvelujärjestelmää.

Eveliina Heino, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Heinon tutkimuskiinnostus kohdistuu erityisesti lapsiperheiden palveluihin, vieraskielisten perheiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön ja moninaisuuden sekä kielellisen haavoittuvuuden kysymyksiin.

Nanne Isokuortti, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Isokuortti on kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluissa käytettävien interventioiden implementoinnista ja arvioinnista sekä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyöstä palvelujen kehittämisessä.

Maija Jäppinen, dosentti, sosiaalityön apulaisprofessori, Helsingin yliopisto. Jäppinen tutkii lapsi- ja perhesosiaalityötä usein siirtolaisuuden, ylirajaisuuden ja monikielisyyden kysymyksiin fokusoiden.

Tuula Kaitsaari, VTT, sosiaalityön ma. yliopistonlehtori, Turun yliopisto. Kaitsaaren tutkimusaiheita ovat työelämän ja taloussosiaalityön tutkimus.

Anniina Kaittila, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, Turun yliopisto. Kaittilan tutkimus kohdistuu lasten ja lapsiperheiden palveluihin, taloussosiaalityöhön sekä lähisuhdeväkivaltaan.

Sirpa Kannasoja, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto. Kannasojan tutkimuksellinen kiinnostus kohdistuu arviointiin ja vaikuttavuuteen, rakenteelliseen sosiaalityöhön, lapsi- ja perhesosiaalityöhön, ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä tutkimusetiikkaan.

Teija Karttunen, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Karttusen tutkimusaiheet käsittelevät päihdeongelmia ja niiden psykososiaalista hoitoa, yhteiskuntatieteellistä traumatutkimusta sekä päätöksentekoa, tietoa ja tietämistä lastensuojelun avohuollossa.

Max Karukivi, dosentti, nuorisopsykiatrian apulaisprofessori, Turun yliopisto. Karukiven kiinnostus tutkimustyössä kohdistuu erityisesti nuorten vaativimpiin asiakasryhmiin sekä mielenterveyttä ja fyysisiä sairauksia yhdistäviin aiheisiin.

Riikka Korkiamäki, YTT, sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto. Korkiamäen tutkimuskiinnostus kohdistuu nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin ja sen edellytyksiin sosiaalisten suhteiden, institutionaalisten ja epämuodollisten verkostojen sekä sosiaalisen tuen ja kontrollin näkökulmista.

Siiri-Liisi Kraav, FT, Itä-Suomen yliopisto. Kraavin tutkimuksen kohteina ovat hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset ja psyykkiset tekijät.

Tiina Lehto-Lundén, VTT, sosiaalialan lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto. Lehto-Lundén on tutkimuksellisesti kiinnostunut lapsi- ja perhesosiaalityön palveluista, kuten tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta ja perhetyöstä, sekä lapsiasiakkaiden kokemuksellisuudesta.

Leena Leinonen, YTT, sosiaalityön tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto. Leinosen tutkimus kohdistuu haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien mielenterveyden ja asiakasosallisuuden kysymyksiin.

Kaisa Malinen, dosentti, vanhempi tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Malisen tutkimus keskittyy lasten ja perheiden hyvinvointiin ja palveluihin, erityisesti vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen, yhteisvanhemmuuteen sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan ja perhetyöhön.

Johanna Moilanen, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto. Moilasen tutkimia aiheita ovat viime vuosina olleet muun muassa lasten ja perheiden vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ja vuorovaikutustaidot sosiaalityössä.

Meri Moisio, VTM. Moisio työskentelee tällä hetkellä sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla. Hänen tutkimuskiinnostuksensa kohdistuu erityisesti taloussosiaalityön ja psykososiaalisten interventioiden tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tuija Pakarinen, YTM, väitöskirjatutkija, sosiaalialan lehtori, Savoniaammattikorkeakoulu. Pakarisen väitöskirjatutkimus käsittelee lastensuojelun perhehoidosta jälkihuoltoon valmistautumista ja siirtymistä.

Auli Pohjolainen, YTT, KM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu. Pohjolaisen tutkimus- ja opetustyön kiinnostuksen kohteena ovat lastensuojelu (jälkihuolto ja perhehoito) ja perhetyö (lastensuojelun ja varhaisen tuen kontekstissa, eettiset kysymykset).

Tarja Pösö, sosiaalityön emerita professori, Tampereen yliopisto. Pösö on tutkinut lastensuojelua eri näkökulmista ja on kiinnostunut sijaishuollosta, vertailevasta lastensuojelututkimuksesta ja tutkimusmenetelmien osasta lastensuojelua koskevassa tiedontuotannossa.

Jenni Repo, YTM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto. Revon tutkimuskiinnostus kohdistuu lastensuojeluun ja erityisesti laitoshoitoon ja sen epäkohtiin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ammattilaisten ja laillisuusvalvonnan näkökulmista.

Saara Saukkola, YTM, Tampereen yliopisto. Saukkolan tutkimuskiinnostus kohdistuu lastensuojelun palveluihin erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta sekä tunnustussuhteisiin.

Anu-Riina Svenlin, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Svenlinin tutkimusaiheet käsittelevät lapsi- ja perhesosiaalityötä sekä lastensuojelua (perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa sekä perhehoitoa) ja lapsen osallisuutta sosiaalityön käytännöissä.

Kati Turtiainen, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Turtiaisen tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu Suomeen muuttaneiden ja palveluiden tarjoajien suhteisiin sekä vähemmistöjä syrjiviin rakenteisiin.

Nina Vanhatalo, KM, tutkija, Tampereen yliopisto. Vanhatalon tutkimuskiinnostus kohdistuu nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin ja arkeen.

Minna Veistilä, VTT, johtaja, yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Veistilän tutkimuskiinnostus kohdistuu lasten ja lapsiperheiden sosiaalisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen.

Tarja Vierula, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto. Vierulan tutkimuskiinnostus kohdistuu lastensuojelun institutionaalisiin ja ammatillisiin käytäntöihin erityisesti nuorten, vanhempien ja ammattilaisten näkökulmista.

Katri Viitasalo, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Viitasalon tutkimuskiinnostus kohdistuu talouden ja toimeentulon kysymyksiin sosiaalityössä, erityisesti taloussosiaalityöhön sekä psykososiaaliseen tukeen, myös menetelmien ja interventioiden tutkimukseen.

Riitta Vornanen, sosiaalityön professori, Itä-Suomen yliopisto. Vornasen tutkimus kohdistuu lasten, nuorten ja perheiden palveluihin ja lastensuojeluun.

Mira Välimaa, YTM, väitöskirjatutkija, sosiaalityön yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Välimaan tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu maaseutupaikallisuuteen turvapaikanhakijoita vastaanottavana kontekstina.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top