Kirjat

Panu Raatikainen (toim.)

Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta

Filosofisia näkökulmia

9789523451155

Kustantajan hinta

34,00 

Panu Raatikainen (toim.)

Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta

Filosofisia näkökulmia

Voiko kone todella ajatella, olla aidosti älykäs tai ymmärtää kieltä? Voiko tekoälyjärjestelmällä tai robotilla olla jonkinlaisia oikeuksia tai moraalinen vastuu teoistaan? Vastauksia kysymyksiin hahmottelevat eturivin filosofit ja kognitiotieteilijät.

Ajatus keinotekoisesta älykkäästä koneesta on aina kiehtonut ihmistä. Se on innoittanut paitsi tieteiskirjallisuutta myös filosofista ajattelua. Kertomusten ja teoreettisten pohdintojen kuvitelmista tekoälyjärjestelmät ovat siirtyneet konkreettiseksi osaksi arkeamme.

Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta tarjoaa monipuolisen kuvan tekoälyn herättämistä uusista filosofisista kysymyksistä. Voiko kone todella ajatella, olla aidosti älykäs tai ymmärtää kieltä? Voiko tekoälyjärjestelmällä tai robotilla olla jonkinlaisia oikeuksia tai moraalinen vastuu teoistaan? Millaisia yksityisyyden suojaan ja käyttäytymisen manipulointiin liittyviä riskejä huipputehokkaat syväoppivat algoritmit synnyttävät? Vastauksia kysymyksiin hahmottelevat eturivin filosofit ja kognitiotieteilijät.

Teoksen kiehtovat pohdinnat voivat muuttaa käsityksiämme myös ihmisten erityispiirteistä ja johtaa meitä itseämme koskevien oikeuksien ja moraalisen vastuun filosofisten käsitysten uudelleenarvioimiseen.

Kirjoittajat / toimittajat

Panu Raatikainen

Panu Raatikainen, FT, on filosofian apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt mielenfilosofiaan, kielifilosofiaan, tieteenfilosofiaan ja logiikkaan.

Muut kirjoittajat

Valtteri Arstila, FT, on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa ja psykologian filosofian dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt empiirisesti informoituun mielenfilosofiaan sekä subjektiivisen ajan psykologiaan.

Olli I. Heimo, FT, on Turun kauppakorkeakoulun tutkijatohtori. Hänen tutkimusalaansa ovat teknologian eettiset kysymykset.

Antti Kauppinen, VTT, on käytännöllisen filosofian professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan.

Polaris Koi on filosofian erikoistutkija Turun yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat käyttäytymistieteiden filosofia, lääketieteen filosofia ja etiikka sekä teon filosofia.

Jesse Kuokkanen, FM, on tohtorikoulutettava kognitiotieteen oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt mielen- ja tieteenfilosofiaan.

Visa Kurki, PhD, on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja yleisen oikeustieteen dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt oikeusfilosofiaan, erityisesti oikeussubjektin ja oikeuksien käsitteisiin sekä eläinten oikeudelliseen asemaan.

Arto Laitinen, YTT, on yhteiskuntafilosofian professori Tampereen yliopistossa ja dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt yhteiskuntafilosofiaan, etiikkaan ja filosofiseen ihmistutkimukseen.

Otto Lappi, FT, on akatemiatutkija ja kognitiotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteensa on arkielämän ja eksperttiyden kognitiivinen perusta.

Ilkka Niiniluoto, FT, on tieteen akateemikko ja teoreettisen filosofian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimusalojaan ovat filosofinen logiikka, tieteenfilosofia, kulttuurifilosofia ja tekniikan filosofia.

Jaana Parviainen, FT, on filosofian dosentti ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt teknologian filosofiaan, fenomenologiaan, sosiaaliseen epistemologiaan ja ruumiillisuuden tutkimukseen.

Jami Pekkanen, FT, on kognitiotieteen tutkijatohtori Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Hän tutkii pääasiassa mielen toiminnan laskennallista mallintamista.

Renne Pesonen, FT, toimii tutkijana Tampereen yliopistossa filosofian oppiaineessa. Hänen tutkimuksensa käsittelee tieteen- ja mielenfilosofiaa, erityisesti inhimillisen rationaalisuuden ja käsitteiden tutkimusta kognitiivisessa psykologiassa.

Markku Roinila, FT, on teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut varhaismodernia filosofiaa, erityisesti G. W. Leibnizin filosofiaa. Hänen erikoisalueensa ovat mielen filosofia, moraalipsykologia, metafysiikka ja tieto-oppi.

Anna-Mari Rusanen, FT, on ma. kognitiotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa sekä erityisasiantuntija valtiovarainministeriössä. Hänen tutkimuskohteitaan ovat älykkäiden järjestelmien, kuten teko- tai ihmisälyn, toiminnanohjausominaisuudet sekä muun muassa algoritmisten menetelmien yhteiskunnalliset ja eettiset ulottuvuudet.

Pii Telakivi, FT, on tutkijatohtori ja mielenfilosofi Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti laajentuneen ja ruumiillisen mielen teorioita ja niiden sovelluksia. Tällä hetkellä hän työskentelee tekoälyn filosofiaa ja etiikkaa käsittelevässä tutkimusryhmässä.

Aku Visala, TT, on akatemiatutkija ja uskonnonfilosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana myös Oxfordin, Princetonin ja Notre Damen yliopistoissa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät teologian, filosofian ja kognitiotieteen risteyskohtiin

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top