Kirjat

Sanna Ryynänen & Anni Rannikko (toim.)

Tutkiva mielikuvitus

Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä

9789523451179

Kustantajan hinta

36,00 

Sanna Ryynänen & Anni Rannikko (toim.)

Tutkiva mielikuvitus

Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä

Tiedon ja tietämisen koko kirjoa ei voi tavoittaa vain järjen käyttöön, rationaaliseen ajatteluun tai pelkkään kielelliseen ilmaisuun perustuvilla tutkimusmenetelmillä. Luovan, osallistuvan ja toiminnallisen tutkimuksen menetelmät liikkuvatkin tunteiden, kokemusten, muistojen, mielikuvituksen ja osin myös kehollisuuden alueella.

Tiedon ja tietämisen koko kirjoa ei voi tavoittaa vain järjen käyttöön, rationaaliseen ajatteluun tai pelkkään kielelliseen ilmaisuun perustuvilla tutkimusmenetelmillä. Luovan, osallistuvan ja toiminnallisen tutkimuksen menetelmät liikkuvatkin tunteiden, kokemusten, muistojen, mielikuvituksen ja osin myös kehollisuuden alueella.

Tutkiva mielikuvitus esittelee esimerkiksi kaunokirjallisuuden käyttöä yhteiskuntatutkimuksessa, osallistuvaa kartoitusta ja kuljeskelua, jotka ovat tiedon tuottamisen menetelminä monille vielä tuntemattomia. Teos tarjoaa sekä käytännönläheisiä neuvoja tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen että teoreettista selkänojaa tutkimukseen. Se sisältää konkreettisia tutkimusesimerkkejä sekä pohtii menetelmien mahdollisuuksia ja ongelmakohtia.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yhteiskunta-, sosiaali- ja kasvatustieteissä sekä taidealoilla yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Se on myös oiva apuväline tutkimustyön ammattilaisille ja tutkimusmenetelmiä opettaville.

Kirjoittajat / toimittajat

Anni Rannikko

Anni Rannikko, YTT, on sosiologi ja tutkija, joka lähestyy tutkimusaiheitaan usein etnografisesti. Hän toimii tutkimus- ja opetustehtävissä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Sanna Ryynänen

Sanna Ryynänen, FT, YTM, on sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtorina ja tutkijana. Hänen tutkimuksensa keskittyvät yhteiskunnan marginaaleihin ja marginalisoiviin rakenteisiin sekä teatterin yhteiskunnalliseen rooliin ja merkityksiin.

Muut kirjoittajat

Eemeli Hakoköngäs, VTT, on sosiaalipsykologian yliopistonlehtori (ma.) Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuvat erityisesti sosiaalisiin representaatioihin, kollektiiviseen muistiin ja visuaalisiin aineistoihin.

Johanna Hohenthal, FT, on maantieteilijä ja globaalin kehitystutkimuksen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa paikallistiedon käyttöä vesivarojen hallinnassa Keniassa sekä Ecuadorin alkuperäiskansojen koulutusta.

Vilma Hänninen, YTT, on sosiaalipsykologian professori emerita Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti sitä, miten ihmiset luovat kerrottua, koettua ja elettyä elämäntarinaansa suhteessa elämänsä olosuhteisiin ja kulttuurin tarjoamiin tarinallisiin malleihin.

Johanna Hätilä, YTM, on valmistunut sosiaalipsykologiksi Itä-Suomen yliopistosta. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat muun muassa narratiivisuuden, kehollisuuden ja hyvinvoinnin teemat, joita hän tarkasteli myös pro gradu -tutkielmassaan.

Heidi Korhonen, YTM, on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta pääaineenaan sosiaalipsykologia. Hän on kiinnostunut erityisesti vähemmistöjen oikeuksien edistämisestä. Pro gradu -tutkielmassaan hän selvitti lyhytkasvuisten työelämän esteitä ja syrjintää.

Mari Käyhkö, YTT, on sosiologian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa ja kasvatustieteen dosentti Lapin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet koulutukselliseen eriarvoisuuteen, erityisesti yhteiskuntaluokkaan ja alueelliseen syrjäisyyteen.

Jari Martikainen, FT, YTT, on sosiaalipsykologian yliopistonlehtori (ma.) Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimuksissaan keskeisiä ovat sosiaaliset representaatiot, visuaalinen kulttuuri ja visuaaliset tutkimusmenetelmät.

Kaarina Mönkkönen, YTT, dosentti, toimii yliopistonlehtorina Itä- Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut moniammatillisesta vuorovaikutusosaamisesta,
dialogisuudesta sekä ihmisten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksista. Hän toimii useissa monitieteisten oppimisen kehittämis- ja tutkimushankkeissa.

Emma Nortio, VTT, on sosiaalipsykologi, jonka tutkimus käsittelee ihmisten tapoja merkityksellistää monikulttuurisuutta, yhteiskunnan moninaisuutta ja kansallista identiteettiä.

Hanna Pohjola, Tanssit. tohtori, TtM (liikuntalääketiede), on myös tanssipedagogi ja fysioterapeutti. Hän on tutkinut muun muassa elämänmuutosta, identiteettiä, sairastumisen kerronnallisuutta ja tanssibiomekaniikkaa.

Olli Pyyhtinen, VTT, dosentti, on sosiologian apulaisprofessori Tampereen yliopistossa. Hän on käsitellyt tutkimuksissaan muun muassa materiaalisuutta, lahjaa, jätettä, sosiologian klassikoita ja taidetta.

Pertti Rannikko, YTT, on Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan professori emeritus ja kylätutkija. Hänen tutkimusteemojaan ovat muun muassa luonnonvarojen käytön ja luontosuhteen muutokset paikallisyhteisöjen näkökulmasta.

Päivikki Rapo, YTM, on yhteiskuntatieteilijä ja vapaa tutkija, joka on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan turvapaikanhakijoiden toimimista kansalaisena ja sen mahdollisuuksia vastaanottokeskuksen arjessa.

Helena Rovamo, YTM, on sosiaalipsykologian maisteri ja työskentelee nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjatutkimuksessaan hän tarkastelee populismin vetovoimaa laadullisin tutkimusmenetelmin.

Anneke Sools, Dr. Soc. Sci., on apulaisprofessori alankomaalaisessa Twenten yliopistossa ja Storylab-tutkimuskeskuksen ohjelmajohtaja. Hänen tutkimuksensa koskee tulevaisuuteen liittyvien tarinoiden sisältöä, muotoa ja käyttöä erityisesti tilanteissa, joissa elämän mahdollisuuksiin kohdistuu painetta, kuten sairaudet tai työttömyys.

Tiina Sotkasiira, YTT, on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy kansainvälisten muuttoliikkeiden eri ilmiöihin sekä etnisten suhteiden tutkimukseen.

Juha Suoranta, KT, on Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori. Hän on perehtynyt yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmiin ja kriittiseen pedagogiikkaan.

Merja Tarvainen, YTT, FM, toimii sosiaalityön, erityisesti sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän työskenteli Ruumiillisen erilaisuuden tarinat -tutkimushankkeessa tutkijatohtorina, ja hänen tutkimuksensa on viime vuosina keskittynyt erityisesti vammaisuuteen, ruumiillisuuteen ja kerronnan ehtoihin.

Sirkku Varjonen, VTT, on sosiaalipsykologi ja erikoistutkija. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt maahanmuuttoa, identiteettiä ja osallisuutta koskeviin kysymyksiin.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top