Kirjat

Melisa Stevanovic (toim.)

Yhdessä päätetty

Kohti tasa-arvoista vuorovaikutusta ja osallistumista

Yhdessä päätetty -kansi

Kustantajan hinta

36,00 

Melisa Stevanovic (toim.)

Yhdessä päätetty

Kohti tasa-arvoista vuorovaikutusta ja osallistumista

Yhteinen päätöksenteko on osa jokapäiväistä elämää sekä demokraattisen yhteiskunnan ja osallisuuden ydin. Sen toteuttaminen on kuitenkin paljon monimutkaisempaa ja moniulotteisempaa kuin yleensä ajatellaan. Yhdessä päätetty tarkastelee yhteistä päätöksentekoa sosiaalisena ja vuorovaikutteisena prosessina.

Kirjan tiedot

2023
ISBN 9789523452442
Nidottu
280 sivua
KL 14.14, 30.13, 87
Kansi: Tuomo Parikka

Mitä laitetaan viikonloppuna ruuaksi? Kuka esittelee ryhmätyön Powerpoint-diat? Mihin asioihin panostetaan sote-palveluiden kehittämisessä? Yhteinen päätöksenteko on osa jokapäiväistä elämää sekä demokraattisen yhteiskunnan ja osallisuuden ydin. Sen toteuttaminen on kuitenkin paljon monimutkaisempaa ja moniulotteisempaa kuin yleensä ajatellaan. Jälkikäteen saattaa käydä ilmi, etteivät kaikki olekaan sitoutuneet päätökseen, jonka ajateltiin olevan yhteinen.

Yhdessä päätetty tarkastelee yhteistä päätöksentekoa sosiaalisena ja vuorovaikutteisena prosessina, jonka tärkeitä elementtejä ovat osapuolten tasa-arvoinen osallistuminen sekä ymmärrys valta-asetelmista. Ilmiön kompleksisuuden ymmärtäminen on avainasemassa, jos halutaan saada aikaan päätös, jonka kaikki voivat allekirjoittaa.

Teos sukeltaa vuorovaikutuksen mikrotasolle ja tuo uudenlaisia, kriittisiäkin näkökulmia esimerkiksi osallistamisen teemaan. Se auttaa ymmärtämään, millaisten lainalaisuuksien varassa kommunikoimme ja teemme päätöksiä yhdessä muiden kanssa.

Kirjoittajat / toimittajat

Melisa Stevanovic

Melisa Stevanovic, VTT, on sosiaalipsykologian apulaisprofessori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy vuorovaikutuksen, vallan ja yhteisen päätöksenteon teemojen ympärille.

Muut kirjoittajat

Jenni Fabritius (FM, suomen kieli) työskentelee Äidinkielen opettajain liitossa. Hän on tutkinut yhteistä päätöksentekoa sekä vastuutehtävien jakamista partioleirin suunnittelukokouksissa.

Suvi Honkanen (FT, suomen kieli) on suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut eri näkökulmista työyhteisöjen kirjoitettua ja puhuttua vuorovaikutusta, työpaikan tekstikäytänteitä ja sitä, kuinka työhön liittyvissä teksteissä hyödynnetään kasvokkain käytyjä keskusteluita.

Sakari Ilomäki (YTT, sosiaalipsykologia) on tutkijatohtori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii tietoa ja päätöksentekoa neurologian poliklinikkavastaanotoilla.

Emmi Koskinen (VTT, sosiologia) on tutkijatohtori Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa psykologian tieteenalalla. Hän on tutkinut muun muassa sitä, miten autismikirjon, masennuksen tai narsismin erityispiirteet ilmenevät vuorovaikutuksen rakenteissa ja niihin liittyvissä fysiologisissa reaktioissa.

Lari Kotilainen (FT, suomen kielen dosentti) on suomen kielen ja kulttuurin vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen akateemisiin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa työelämän (monikielinen) vuorovaikutus, toisen kielen oppiminen ja digitaaliset kielenoppimissovellukset.

Salla Kurhila (FT, suomen kielen dosentti) on vuorovaikutuslingvistiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut kakkoskielistä vuorovaikutusta, työelämän monikielisyyttä, kielenoppimista luokan ulkopuolella ja korjausilmiöitä keskustelussa.

Elisa Kurtti (YTM, sosiaalipsykologia) on sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut ryhmävuorovaikutusta sekä tunteisiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä suomalaisten yliopistojen strategisessa johtamisessa ja tutkimusrahoituskäytännöissä.

Inkeri Lehtimaja (FT, suomen kielen dosentti) on suomen kielen yliopistonlehtori Aalto-yliopistossa. Hän on tutkinut monikielistä vuorovaikutusta ja kielenoppimista työpaikoilla sekä luokkahuonevuorovaikutusta.

Esa Lehtinen (FT) on nykysuomen professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut vuorovaikutusta muun muassa terveydenhuollossa ja työyhteisöissä. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän on tarkastellut työelämän multimediaalisia käytänteitä.

Camilla Lindholm (FT) on pohjoismaisten kielten professori Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut institutionaalista ja epäsymmetristä vuorovaikutusta, puhuttua ruotsia, selkokieltä ja kielellistä saavutettavuutta.

Aija Logren (YTT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina. Hän tutkii päätöksentekoon liittyviä osallistumismahdollisuuksia ja tiedollisia asemia terveydenhuollon tilanteissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jarkko Niemi (FT, suomen kielen dosentti) on myynnin johtamisen apulaisprofessori (tenure track) LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on tutkinut myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta yritysten välisessä kaupassa sekä myynnin digitalisaatiota.

Riikka Nissi (FT, vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti) on soveltavan kielitieteen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut työyhteisöjen vuorovaikutusta ja eri ammattiryhmien vuorovaikutuskäytänteitä erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa ja uusilla luovilla aloilla.

Pekka Pälli (FT, diskurssintutkimuksen dosentti) on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on tutkinut erilaisia ammatillisia vuorovaikutus- ja johtamistilanteita etenkin organisaatioiden strategiatyön kontekstissa.

Johanna Ruusuvuori (YTT) on sosiaalipsykologian professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuskohteisiinsa lukeutuu vuorovaikutus institutionaalisissa tilanteissa, kuten lääkärin vastaanotoilla, neuvolassa, työterveysneuvottelussa, yritystiimeissä, kehityskeskusteluissa ja rekrytoinnissa.

Sanni Tiitinen (YTT) on vanhempi tutkija Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa. Hän on tutkinut ammattilaisten ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta esimerkiksi työnohjauksellisissa ryhmissä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja ammatillisessa kuntoutuksessa.

Lise-Lotte Uusitalo (TM) on tutkinut vuorovaikutusta erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasosallisuuden konteksteissa, kuten kulttuurien välisessä viestinnässä, erilaisten asiakas- ja ammattiryhmien yhteisessä päätöksenteossa ja palveluiden yhteiskehittämisessä.

Sanna Vehviläinen (KT, aikuiskasvatuksen ja ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti) on opinto- ja uraohjauksen professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut vuorovaikutusta psykoterapeuttisissa ja ohjauksellisissa konteksteissa sekä mallintanut ohjaustoimintaa ja sen keinovarantoa vuorovaikutustutkimuksen pohjalta.

Elina Weiste (VTT, kliinisen ohjausvuorovaikutuksen ja psykoterapiatutkimuksen dosentti) on johtava tutkija Työterveyslaitoksella. Hän on tutkinut ammatillista vuorovaikutusta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan palvelutilanteissa sekä erilaisten asiakasryhmien osallisuutta palveluissa sekä palvelujen kehittämisessä.

Saatat myös pitää...

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top