Liisa Uusitalo & Maria Joutsenniemi (toim.): Kulttuuriosaaminen

9789524951081Maailman muutokset välittyvät median kautta hetkessä. Säilyykö kulttuurien omaleimaisuus vai samankaltaistaako globaali talous meidät? Minkälaiset tiedot ja taidot kantaisivat yli taloudellisesti huonojen aikojen?

Kun ongelmat ovat maailmanlaajuisia ja kulttuurierojen vuoksi vaikeasti hallittavissa, tulee kulttuuriosaamisesta ja kulttuuripääomasta keskeinen voimavara. Yritysten kulttuuriosaaminen tarkoittaa kuluttajien kulttuurisen taustan ymmärtämistä, esteettistä ja visuaalista osaamista ja kykyä puhutella ihmisiä eri kulttuureissa. Yrityksiin kohdistuu myös odotuksia yhteiskuntavastuun kantajina ja luottamuksen ylläpitäjinä. Kuluttajatkin ovat aktivoituneet. He toimivat myös kansalaisina ja luovat kriittisiä keskusteluyhteisöjä yli rajojen. Teoksessa tarkastellaan kulttuurin ja kulttuuriosaamisen kasvavaa merkitystä nykytaloudessa.

— Sisällys

Liisa Uusitalo: Johdanto
I Kulttuuriosaamisen merkitys yhteiskunnan muutoksessa • Liisa Uusitalo: Mitä kulttuuriosaaminen tarkoittaa? • Maria Joutsenvirta: Kulttuuriosaaminen yrityksen eettisenä voimavarana • Joonas Rokka : Uusi yhteisöllisyys ja aktiivinen kuluttaja
II Kulttuuriosaaminen arvoa tuottavana kilpailutekijänä • Annukka Jyrämä: Kulttuuriosaaminen tiedon johtamisen apuna • Hilppa Sorjonen: Markkinasuuntautuneisuus osana kulttuuriosaamista • Anne Äyväri: Luottamussuhteiden rakentamisen taidot pienyrityksissä • Rebecca Piekkari: Kulttuuriosaamisen ulkoistaminen monikansallisissa yrityksissä
III Kulttuuriosaaminen ja kuluttajat • Ilona Mikkonen, Hanna-Kaisa Desavelle & Joonas Rokka: Kauneuden kulttuuriset kasvot • Hanna-Kaisa Desavelle: Miten puhutella globaalia kuluttajaa? Suomalaisen ja ranskalaisen mainonnan eroja • Mirjami Lehikoinen: Neuvolantädeistä nettiemoihin – muutoksia kuluttajien viiteryhmissä ja mielipidejohtajissa • Ilona Mikkonen: Alakulttuuri mainonnan autenttisuuden tulkkina • Liisa Uusitalo: Millaista brändiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

— Teoksen toimittajat

Liisa Uusitalo, KTT, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu
Maria Joutsenvirta, KTT, tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu

— Lehdistötiedote

Kulttuuriosaaminen on muuttuvassa maailmassa elinehto myös yrityksille
Uusi tietokirja perehtyy kulttuuristen tietojen ja taitojen hankkimiseen ja hyödyntämiseen

Maailmanlaajuisen liiketoiminnan kasvu, nopea tiedonvälitys ja talousalueiden yhdentyminen asettavat yritykset, yhteisöt ja yksilöt vaativan tehtävän eteen. Enää ei riitä oman maan tai edes maanosan olosuhteiden ja kuluttaja-kansalaisten ymmärtäminen ja paikallisen kehityksen ennustaminen, vaan tarvitaan syvällistä tietoa monien eri alueiden kulttuureista ja tavoista. Tarvitaan siis kulttuuriosaamista, johon paneutuu Liisa Uusitalon ja Maria Joutsenvirran toimittama uusi tietokirja Kulttuuriosaaminen – Tietotalouden taitolaji (Gaudeamus 2009).

“Tässä kirjassa väitämme, että kulttuuriosaamiseen perustuvaa kilpailua voisi soveltaa myös muihin kuin kulttuuritoimialoihin ja -organisaatioihin, joiden dynamiikkaa kuvaamaan se alun perin kehitettiin”, sanoo Liisa Uusitalo. “Kulttuuriosaaminen voidaan tulkita myös taloudellisen hyödyn näkökulmasta: kulttuuriosaaminen voi tuottaa yrityksille mahdollisuuden erottautua, ja se voi antaa sellaista kilpailuetua, jota muut eivät voi välittömästi matkia”, Uusitalo huomauttaa.

Kulttuuriosaaminen-kirjassa nousee esiin, että toimiminen globaalisti vaatii yrityksiltä erityistä panostamista vastuulliseen liiketoimintaan. “Toiminta kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa on voimistanut kehityssuuntaa, jossa yrityksille lankeaa vastuita, jotka ovat perinteisesti kuuluneet julkisen sektorin piiriin. Toimiakseen tehokkaasti näissä maissa yritykset joutuvat esimerkiksi usein ottamaan vastuuta ihmisten terveydenhuollosta ja koulutuksesta, kun valtiot eivät syystä tai toisesta ole pystyneet kunnolla hoitamaan näitä tehtäviä”, Maria Joutsenvirta toteaa.

Laita hyvä kiertämään: