Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä (toim.): Vastavuoroinen sosiaalityö

9789524953917Onko hyvyys idealismia? Voiko pahoinvointia poistaa? Sosiaalityön ytimeen kuuluu apua tarvitsevien ihmisten tukeminen. Sekä vapaaehtoisuuden että velvollisuuden varaan rakentuva vastavuoroisuus on yksinkertaisimmillaan antamista ja saamista mutta liittyy myös sosiaaliseen tukeen ja yhteisötoimintaan. Sosiaalityössä se ilmenee yhteisöllisenä ihmisten olemassaolon tunnustamisena ja asiakkaan mahdollisuudella tulla kuulluksi.

Sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteet ovat luonteeltaan virallisia kansalaisen ja yhteiskunnan kohtaamisia. Niissä voi kuitenkin havaita keskenään läheisille ihmisille tyypillistä, luottamukseen perustuvaa vastavuoroisuutta. Vastavuorottomuuden kokemukset taas korostuvat, jos osapuolet kokevat asioinnissa saamansa kohtelun epäreiluksi.

Vastavuoroinen sosiaalityö pohtii sosiaalityön yhteisöllistä ja yhteiskuntapoliittista luonnetta sekä herättää keskustelua yhteiskunnallisesta välittämisestä ja hyvän tekemisestä. Teos kattaa sosiaalityön koko kirjon ehkäisevästä lastensuojelusta päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitoon sekä sosiaalityön johtamiseen.

”Vastavuorottomuus jättää yksilöt sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle: esimerkiksi työttömät eivät pääse työssä käyvien yhteisöön ja yksinäisten on vaikea löytää paikkaansa ihmisyhteisöissä. Vaikeat kokemukset kuten pitkäaikaistyöttömyys, taloudelliset vaikeudet, päihdeongelmat tai mielenterveysongelmat kasvattavat usein tunnetta sosiaalisesta sivuuttamisesta.” Maritta Törrönen

”Vastavuoroisuuteen perustuvassa suhteessa kuulluksi tuleminen on ehdottoman tärkeää. Kuulluksi tuleminen ei tarkoita vain sitä, että työntekijä antaa asiakkaalle tilaa puhua ja asettuu passiiviseksi kuuntelijaksi. Vuorovaikutuksen kannalta olennaista on, että työntekijä myös osoittaa, esimerkiksi nyökkäämällä, katsekontaktilla tai minimipalautteella, kuuntelevansa asiakkaan kertomusta.” Arja Jokinen

”Empatian avulla työntekijä voi asettua asiakkaan asemaan ja eläytyä hänen myönteisiin ja kielteisiin tunteisiinsa. Empatia vakuuttaa asiakkaan, että työntekijä ymmärtää hänen sisäistä maailmaansa. Empatiaa määritellään muun muassa toiminnaksi, jossa huomataan, ymmärretään, koetaan ja ollaan herkkiä toisen ihmisen tunteisiin liittyvälle olotilalle ja ajatuksille.” Kaija Hänninen ja Ritva Poikela

Sisällys

Toimittajat

Maritta Törrönen (VTT), sosiaalityön professori, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Kaija Hänninen (VTT), sosiaalityön yliopistonlehtori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Päivi Jouttimäki (VTM), johtava sosiaalityöntekijä
Tiina Lehto-Lundén (VTM), sosiaalityöntekijä
Petra Salovaara (YTM), sosiaalityöntekijä
Minna Veistilä (VTL), sosiaalialan yliopettaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Muut kirjoittajat
Anneli Anttonen, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto
Leena Eräsaari
, sosiaalityön emeritaprofessori, Jyväskylän yliopisto
Timo Harrikari
, sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto
Hanna Heinonen
, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Juho Hämäläinen
, sosiaalityön professori, Itä-Suomen yliopisto
Arja Jokinen
, sosiaalityön ma. professori, Tampereen yliopisto
Antti Karisto
, sosiaaligerontologian professori, Helsingin yliopisto
Marja Katisko
, tutkija, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Minna Kivipelto
, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta-Liisa Kokko
, sosiaalityön yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Aino Kääriäinen
, sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Mikko Mäntysaari
, sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto
Pauli Niemelä
, sosiaalipolitiikan emeritusprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Anneli Pohjola
, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto
Ritva Poikela
, sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Pirjo Pölkki
, lastensuojelun emeritaprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Sari Rissanen
, sosiaalityön professori, Itä-Suomen yliopisto
Darren Sharpe
, tutkija, University of East London
Jorma Sipilä
, emeritusprofessori, Tampereen yliopiston tutkijakollegium
Riitta Vornanen
, sosiaalityön professori, Itä-Suomen yliopisto

 

Maritta Törrösen kotisivut

Vastavuoroiset suhteet ja hyvinvoinnin rakentuminen arkielämän kriittisissä murrosvaiheissa -tutkimushankkeen kotisivut

Vastavuoroinen sosiaalityö -virtuaaliseminaarin videot Youtubessa. Virtuaaliseminaarissa kirjoittajat avaavat näkemyksiään sosiaalityön kysymyksistä.

Laita hyvä kiertämään: