Kai Eriksson (toim.): Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

verkostokansi_luonnos6.inddVerkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita.

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa on yleisesitys verkoston ajatuksesta yhteiskuntatieteissä. Se kokoaa yhteen verkostoajattelun kaksi pääperinnettä, eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen, sekä esittelee tärkeimmät verkostoteoriat ja -tulkinnat. Eurooppalaista perinnettä edustavat esimerkiksi näkemykset rihmastosta, dispositiivista ja triadista. Angloamerikkalaisesta perinteestä esitellään muun muassa pragmatismin, sosiaalisen pääoman teorian ja taloustieteen näkökulmia. Samalla verkostoajattelu sijoitetaan historiallisiin ja aatteellisiin yhteyksiinsä.

“Verkostosta on muodostunut yleinen kehys, malli tai metafora, jonka avaamassa tilassa yhteiskunta nykyään suurelta osin näyttäytyy ja jossa se saa käsitteellisen muodon. (…) Talouden, politiikan ja hallinnon ilmiöt nähdään nykyään yhä useammin verkostomaisina, tarkasteltiinpa niitä maailmanlaajuisesti tai paikallisesti. Toimintatapoja järjestetään niissä yhä enemmän verkostomuotoisesti – ne toisin sanoen perustuvat pikemminkin ihmisten ja organisaatioiden välisiin yhteistyö- ja kumppanuussuhteisiin kuin jäykkänä pidettyyn keskusohjaukseen.”

Sisällys

Toimittaja

Kai Eriksson on sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti viestinnän historiaa ja filosofiaa sekä verkostonäkökulman ontologisia kysymyksiä.

Muut kirjoittajat

Ari-Veikko Anttiroiko, kunnallispolitiikan dosentti, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Sakari Hänninen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jan-Erik Johanson, hallintotieteen professori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Karlo Kauko, vanhempi tutkijaekonomisti, Suomen Pankki / raha- ja pankkiteorian dosentti, Aalto-yliopisto
Markku Koivusalo, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Kim Kullman, tutkija, Goldsmiths, University of London
Sami Pihlström, uskonnonfilosofian professori ja tutkijakollegiumin johtaja, Helsingin yliopisto
Olli Pyyhtinen, sosiologian professori, Tampereen yliopisto
Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Anssi Smedlund, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu
Julius Telivuo, tohtorikoulutettava, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: