Leena Mannström-Mäkelä & Kirsi Saukkola: Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja

9789515707420Tässä teoksessa esitellään konkreettisia toimintamalleja ja menetelmiä, jotka soveltuvat työskentelyyn ADHD-/neuropsykiatrisia vaikeuksista omaavien asiakasryhmien kanssa.

Jotta valmennus tai muu ammattimainen tuki tuottaisi hyviä tuloksia, ammattilaisilla tulee olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä ADHD:sta tai muusta neuropsykiatrisesta toimintahäiriöstä. Asiantuntemuksen avulla voidaan tukea asiakkaan itsetuntemuksen parantamista ja hälventää hänen pelkoaan tulla ymmärretyksi väärin. Siksi kirjaan on koottu perustietoa ADHD:sta, diagnosoinnista sekä lääkehoidosta.

Ohjaaja tai valmentaja voi sovittaa näitä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä omaan persoonalliseen toimintatapaansa ja mukauttaa niitä kulloisenkin asiakkaansa tarpeisiin. Menetelmät soveltuvat niin ammattihenkilöstön kuin vanhempien, sisarusten, puolisoiden ja muiden läheistenkin käytettäviksi.

Kirjoittajat ovat työskennelleet useiden vuosien ajan ADHD-henkilöiden parissa soveltaen muun muassa ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä.

Kirjoittajat

Leena Mannström-Mäkelä on sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinenvalmentaja ja psykoterapeutti.
Kirsi Saukkola on psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja ja ADHD-asiantuntija.
— Lehdistötiedote

Voimaannuttava ohjaaminen auttaa ADHD-henkilöitä kohti arjen hallintaa

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö eli ADHD herättää edelleen ristiriitaisiatunteita, paljon hämmennystä sekä kysymyksiä niin ammattilaisten,maallikkojen kuin ADHD-henkilöidenkin keskuudessa. LeenaMannström-Mäkelän ja Kirsi Saukkolan uusi tietoteos Voimaannuttavanohjaamisen käsikirja – Kaaoksesta arjen hallintaan (Gaudeamus 2008) lähestyy ADHD:ta ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

ADHD vaikuttaa ihmisen elämään hyvin monella tavalla. Ohjaukseen taivalmennukseen tulevilla asiakkailla on usein vaikeuksia päivittäistentehtäviensä hallitsemisessa. Tästä syystä käytännönläheiset, arkiset keinotovat tärkeitä, kun pyritään luomaan suunnitelmallisempaa elämäntapaakaaoksen keskelle.

Ongelmiin suhtaudutaan perinteisesti etsimällä niihin syy. Inhimillisessäelämässä syiden etsiminen johtaa helposti syyttelyyn ja syyllisten etsimisen kierteeseen. Ratkaisukeskeisessä toimintatavassa – kuten voimaannuttavassaohjaamisessa – toimitaan toisin ja muutetaan vaikeus tai pulma tavoitteeksi jataidoksi, joka on opittavissa. Voimaannuttavassa ohjaamisessa asiakas onohjaajan kanssa tasavertainen yhteistyökumppani, jolla itsellään on keinot päästä ratkaisuihin ja tavoitteisiin. ”Parhaat vinkit tulevat yleensä asiakkailtaitseltään, koska he ovat luovia ongelmanratkaisijoita, kunhan heille annetaansiihen tilaa ja mahdollisuus”, Mannström-Mäkelä ja Saukkola kirjoittavat.Konkreettiset ratkaisu- ja voimavarakeskeiset ohjaamisen keinot ovat oiva apujuuri silloin, kun mitkään muut menetelmät eivät enää tunnu auttavanasiakasta.

Voimaannuttavan ohjaamisen käyttäminen tukee myös ohjaajan itsensäjaksamista. Ohjattavan kokeman voimaannuttavan vaikutuksen lisäksi myösohjaaja tai valmentaja kokee usein voimaantumista onnistuneiden ohjaustapaamisten yhteydessä.

Laita hyvä kiertämään: