Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysilla selvitetään yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja pääomarakennetta. Oppaassa esitellään yrityksen liiketaloudellisten tunnuslukujen perusteet ja laskentatavat sekä esimerkki tilinpäätösanalyysistä.

Opas on laadittu ensisijaisesti yritysrahoitustehtävissä toimivien henkilöiden käyttöön. Se on käsikirja, johon on koottu Yritystutkimus ry:n yhteisesti sopimat tilinpäätöksen analysointisuositukset. Kirja soveltuu opetuksen tukimateriaaliksi. Opas pohjautuu pääsääntöisesti 31.12.1997 voimaan tulleeseen kirjanpitolakiin ja -asetukseen, 1.9.2006 uudistettuun osakeyhtiölakiin sekä 1.7.2007 voimaan tulleeseen tilintarkastuslakiin.

Yhdeksäs, uudistettu laitos. Teos on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1974. Tämä versio on vuonna 2005 valmistuneen oppaan päivitys.


Sisällys

1     JOHDANTO

2     TULOSLASKELMA

2.1   Tuloslaskelman rakenne
2.1.1 Kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava
2.1.2 Kululajikohtaisen tuloslaskelman tilinpäätösanalyysi
2.1.3 Toimintokohtaisen tuloslaskelman kaava
2.1.4 Toimintokohtaisen tuloslaskelman tilinpäätösanalyysi
2.2   Tuloslaskelman oikaisut

3     TASE

3.1   Taseen rakenne
3.1.1 Taseen kaava
3.1.2 Taseen tilinpäätösanalyysi
3.2   Taseen oikaisut

4     TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MAKSUKYKYISYYS

4.1   Tilintarkastuskertomus
4.2   Maksukykyisyys varojenjakotilanteessa

5     KASSAVIRTALASKELMA

5.1   Kassavirtalaskelman rakenne
5.2   Kassavirtalaskelman jäämät
5.3   Kassavirtalaskelman tulkintaa

6     RAHOITUSLASKELMAT

7     KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

7.1   Tuloksen rakenne
7.1.1 Myyntikate
7.1.2 Käyttökate
7.1.3 Liiketulos
7.1.4 Nettotulos
7.1.5 Rahoitustulos
7.2   Pääoman tuotto
7.2.1 Kokonaispääoman tuotto
7.2.2 Sijoitetun pääoman tuotto
7.2.3 Oman pääoman tuotto

8     RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT

8.1   Pääomarakenne
8.1.1 Omavaraisuusaste
8.1.2 Suhteellinen velkaantuneisuus
8.1.3 Net gearing (nettovelkaantumisaste)
8.1.4 Käyttöpääoma ja sen kiertoajat
8.1.5 Nettokäyttöpääoma
8.2   Rahoituksen riittävyys
8.2.1 Quick ratio
8.2.2 Current ratio
8.2.3 Vieraan pääoman takaisinmaksu
8.2.4 Investointien tulorahoitus

9     MUUT TUNNUSLUVUT

9.1   Liikevaihdon muutos
9.2   Liikevaihto/henkilö
9.3   Nettorahoituskulut
9.4   Nettorahoituskulut/käyttökate
9.5   Keskimääräiset rahoituskulut

10   ESIMERKKIANALYYSI

10.1 Toimintakertomus
10.2      Virallinen tilinpäätös
10.3 Oikaistu tuloslaskelma
10.4 Oikaistu tase
10.5 Tunnusluvut

11   LIITTEET

Liite 1: KILAn yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
Liite 2: Tiivistetty ja numeroitu apuversio tuloslaskelmasta
Liite 3: Tiivistetty ja numeroitu apuversio taseesta

Laita hyvä kiertämään: