Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.): Afasia

Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat ilmentyä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja kirjoittamisessakin. Viestintätaitojen ongelmat kaventavat sosiaalista elämää ja heikentävät elämänlaatua.

Kielen häiriöt koskettavat suoraan satojatuhansia aikuisia suomalaisia, ja määrä moninkertaistuu, kun mukaan lasketaan afaattisten ihmisten omaiset, ystävät ja työtoverit. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt, mutta se vaikeuttaa yhä useammin myös esimerkiksi muistisairaiden vanhusten elämää.

Teoksessa esitellään kattavasti afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusmenetelmiä. Kuntouttamisessa auttavat aivotutkimuksen uusimmat tulokset: kielellisiä taitoja voidaan elvyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen hermoverkostot muotoutuvat uudelleen. Tärkeintä on löytää keinoja, joiden avulla afaattinen ihminen pystyy kommunikoimaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Afasia-teoksen monipuolisessa kirjoittajakunnassa on logopedien lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä puheterapeutteja.

”Ilman kuntoutusta ja muita tukitoimia afasia voi merkittävästi heikentää afaattisen ihmisen toimintakykyä ja haitata hänen mahdollisuuksiaan osallistua elämän eri toimintoihin, esimerkiksi koulutukseen ja työelämään. Ilmaisu- ja ymmärtämisvaikeuksistaan huolimatta afaattinen ihminen on älykäs aikuinen, joka pystyy päättämään itseään koskevista asioista.”

 ”Yhtä sitkeä kuin uskomus aivojen uusiutumiskyvyttömyydestä on ollut käsitys, että kielihäiriöstä toipumiselle on selkeä aikaraja. Tämä on yleisesti vaikuttanut myös kuntoutuspäätöksiin.”

 ”Hyvän kuntoutuksen periaatteita on vaikea noudattaa. Vaikka esimerkiksi moniammatillinen työskentely on akuuttihoidosta vastaavissa paikoissa ehdottoman keskeistä, se ei perusterveydenhoidossa enää toteudu, koska sieltä puuttuvat erityistyön, varsinkin puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen tekijät.”

Sisällys

Toimittajat

Anu Klippi, FT, on logopedian professori emerita ja aikuisten puheen ja kielihäiriöiden tutkija Helsingin yliopistossa.
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, FT, on logopedian professori ja aikuisten puheen ja kielen häiriöiden asiantuntija Tampereen yliopistossa.
Pirkko Rautakoski, FT, on logopedian yliopistonlehtori Åbo Akademissa.
Matti Lehtihalmes, FL, on logopedian professori ja aikuisten puhemotoriikan ja kielihäiriöiden asiantuntija Oulun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Maria Ahlholm, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Antti Ahvenainen, FM, puheterapeutti
Riikka Brunou, FM, puheterapeutti, Terapiamerkurius Oy
Paula Heikkinen, FM, puheterapeutti, Voxsana Oy
Annika Hultén, PsT, tutkija, Aalto-yliopisto, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
Hanna Jäntti, FM, puheterapeutti, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, kuntoutuksen osaamiskeskus
Nana Lehtinen, FM, puheterapeutti, Puheklinikka
Riitta-Leena Manninen, FL, erikoispuheterapeutti, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Kuntoutuksen osaamiskeskus
Seija Pekkala, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, puheterapeutti
Marjaana Raukola-Lindblom, FL, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos, erikoispuheterapeutti, R-L Erikoispalvelut Oy, Puheklinikka
Kati Renvall, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos, logopedian oppiaine, puheterapeutti
Leena Salonen, KM, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, Diploma in the Teaching of Speech Therapy, University Of Reading, U. K., puheterapeutti
Elisabet Service, FT, dosentti, Associate Professor, McMaster University, Department of Linguistics and Languages, Hamilton, Ontario, Kanada
Johanna Silvola, FM, puheterapeutti, Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi
Lauri Soinne, LT, dosentti, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Meilahden sairaala, Neurologian klinikka
Asta Tuomenoksa, FM, puheterapeutti, HUS, Lohjan sairaala, Neurologian poliklinikka
Leena Tuomiranta, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, erikoispuheterapeutti
Riitta Vartiainen, FL, erikoispuheterapeutti, Erikoispuheterapiapalvelut Oy

Laita hyvä kiertämään: